Thứ năm, ngày 28/9/2023

Nam Sách: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ Ba 21/08/2018 19:57

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 25-NQ/TW); Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách đã xây dựng Kế hoạch hành động số 60-KH/HU và tổ chức triển tới các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy Nam Sách phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Nam Chính

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, công tác dân vận trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt. Cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc theo hướng “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

5 năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm và giải pháp của Nghị quyết, Chương trình hành động của tỉnh, Kế hoạch hành động của huyện đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã có sự đổi mới theo hướng tập trung về cơ sở; định kỳ tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng về đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải cơ sở ; phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu dân cư để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng phản ánh của nhân dân.

Từ năm 2015 đến nay, c ấp huyện đã tổ chức được 7 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân (đồng chí Bí thư Huyện ủy 4 cuộc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện 3 cuộc); cấp xã (19 xã, thị trấn) đã tổ chức được 105 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân . Sau đối thoại, n hững ý kiến tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, xử lý. Do đó đã góp phần giải quyết cơ bản những vấn đề khúc mắc, bức xúc trong nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; tăng cường cải cách hành chính, quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả như: Rà soát, đề nghị loại bỏ các thủ tục không cần thiết; triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa” ở một số phòng, UBND cấp huyện, cấp xã... lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các công chức ở bộ phận “Một cửa”; thực hiện việc luân chuyển cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận trực tiếp giải quyết công việc với tổ chức, công dân để tránh tham nhũng, tiêu cực trong khi thực thi nhiệm vụ. Quan tâm đổi mới cách đánh giá cán bộ, công chức thông qua giao nhiệm vụ, chấm điểm, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức của huyện. Đồng thời tăng cường đối thoại với nhân dân để lắng nghe, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai các chương trình, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND các cấp đã có nhiều tiến bộ; nội dung chất vấn trước kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, sát với thực tiễn cơ sở, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, được nhiều cử tri quan tâm. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện, cơ sở được công khai bằng nhiều hình thức, được nhân dân đồng tình ủng hộ và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện được lồng ghép thực hiện với các phong trào thi đua yêu nước khác nên đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Hằng năm, huyện ủy đều chỉ đạo Ban Dân vận Huyện uỷ xây dựng hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, Khối dân vận cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động các tập thể, cá nhân đăng ký, thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nổi bật là các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới như: Vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông; vận động quyên góp, ủng hộ tiền, hiện vật, ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đường giao thông nội đồng, kênh mương hóa bê tông. Hiện nay, Nam Sách đã có 14/19 xã, thị trấn được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã (An Sơn, Cộng Hòa) đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 và 02 xã (Thái Tân, An Bình) đang tích cực hoàn thành các tiêu chí để cùng với huyện Nam Sách về đích nông thôn mới năm 2019.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cũng có nhiều đổi mới, hướng trọng tâm về cơ sở; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; từng bước thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, quy chế dân chủ ở các loại hình; tham gia tích cực trong việc tiếp dân, tiếp nhận và đề nghị giải quyết các đơn thư, giải quyết các vụ việc, điểm nổi cộm, phức tạp trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục. Đó là, việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận có lúc chưa kịp thời. Công tác dân vận ở một số cơ quan nhà nước còn chuyển biến chậm; dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện tốt và đầy đủ; chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Khối Dân vận ở một số địa phương trên địa bàn huyện còn chậm đổi mới; công tác tham mưu cho cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng, nhất là việc nắm tình hình nhân dân, phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW trong thời gian tới, Huyện ủy Nam Sách xác định cần t iếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 25-NQ/TW; Chương trình hành động số 37-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động số 60-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định 109-QĐ/HU, ngày 22/6/2011 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Hàng năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội; thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: