Thứ năm, ngày 28/9/2023

Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa X tại Huyện ủy Nam Sách

Thứ Hai 13/08/2018 18:24

Xem với cỡ chữ
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", huyện Nam Sách đã đạt được một số kết quả quan trọng, không có điểm khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, tình hình nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo là điều kiện để tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
 T   hực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 07/8/2018, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Huyện ủy Nam Sách để kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".                                

Đoàn Kiểm tra Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Sách

Qua báo cáo kết quả việc quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương cho thấy: Huyện ủy Nam Sách đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy kịp thời quán triệt Nghị quyết tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau 5 năm thực hiện, tình hình nhân dân ổn định, không có điểm khiếu kiện phức tạp, nổi cộm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận được nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy; hiệu quả hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng tốt hơn; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế đó là: Hiệu quả hoạt động của tổ dân vận ở thôn, khu dân cư chưa cao; kết quả thực hiện cải cách hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính theo “mô hình một cửa” còn hạn chế; việc giải quyết các kiến nghị sau Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân chưa kịp thời; kết quả Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hộ còn hạn chế...

Thời gian tới Huyện ủy Nam Sách cần tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 25 ở các địa phương, đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết sớm những vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở; Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: