Thứ hai, ngày 17/6/2024

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Ba 22/11/2022 16:15

Xem với cỡ chữ
Năm 2022, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị tỉnh, công tác dân vận của tỉnh đã đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân được nâng cao, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cả hệ thống chính trị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên; công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; sự phối hợp giữa chính quyền và các ngành thuộc khối chính quyền với dân vận, Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận có nhiều tiến bộ; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Các cấp ủy kịp thời cụ thể hóa, xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đ ồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban công tác dân vận quý III/2022 (Ảnh: Nguồn Báo HD)

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo như: Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị về đổi mới, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện với nhân dân trên địa bàn tỉnh; kết quả khảo sát, đánh giá tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động; đề xuất cơ chế, hỗ trợ về nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương...

Chính quyền các cấp đã chú trọng hơn đến công tác dân vận, quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là gắn với việc thực hiện công khai minh bạch và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC nhà nước gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm triển khai thực hiện.

Đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Giàng phát biểu tại hội nghị tọa đàm

Hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC và BCĐ công tác tôn giáo ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả: Ban Chỉ đạo các cấp đã thường xuyên, kịp thời kiện toàn sau khi có những thay đổi về nhân sự; bám sát cơ sở, đôn đốc chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu với Tỉnh ủy ký ban hành Quyết định số 538-QĐ/TU, ngày 4/8/2022 kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ và Tổ Thư ký giúp việc BCĐCTTG tỉnh; BCĐ QCDC tỉnh. Tham mưu với hai BCĐ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phối hợp tham mưu tổ chức thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân chức sắc tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản PL. 2566 - DL 2022. Thường xuyên phối hợp nắm bắt tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng mang màu sắc tôn giáo trái pháp luật và các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo. Qua tổng kết Chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2020- 2022, toàn tỉnh đã có trên 1.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác phổ biến, tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác dân vận ở một số cấp ủy đảng còn chậm, chưa thường xuyên và sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số địa phương, cơ sở có lúc chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác dân vận trong một số cơ quan nhà nước vẫn còn một số hạn chế; m ột số chính quyền cơ sở chưa phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân…

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là , tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đến mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Quyết định số 357-QĐ/TU, ngày 27/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương và một số văn bản liên quan về thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận nhằm n âng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về công tác dân vận .

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo hướng gần dân, sát cơ sở với phương châm “gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”. T ăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa, thực hiện tốt vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt” để Nhân dân làm chủ; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ba là , tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 

Bốn là , Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo toàn diện công tác dân vận. Hằng năm, tham mưu ban hành văn bản lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận hàng năm; tham mưu chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện QCDC ở cơ sở, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: