Thứ ba, ngày 23/7/2024

Bình Giang tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thứ Tư 26/10/2022 17:10

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với nghiên cứu tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam".

Phó GS, TS Phan Văn Rân - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt tại hội nghị

Tại hội nghị, sau bài phát biểu khai mạc quan trọng của đồng chí Lê Quý Tiệp - TUV, Bí thư Huyện ủy Bình Giang, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Văn Rân - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề về tình hình chính trị thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới; Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội - theo quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trách nhiệm nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng thành công mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Phó GS, TS Lê Văn Cường - Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt tại hội nghị

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đã và đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đồng thời trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch vào nền tảng tư tưởng của Đảng, việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cập nhật và nghiên cứu sâu kỹ hơn tình hình thời sự chính trị thế giới, trên cơ sở đó nắm bắt, nhận định đúng tình hình, nâng cao nhãn quan chính trị, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tích cực đấu tranh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hà Trang - Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện Bình Giang

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: