Thứ hai, ngày 17/6/2024

Tứ Kỳ tổ chức hội nghị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ Hai 21/11/2022 16:56

Xem với cỡ chữ
Ngày 21/11/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức hội nghị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, hội nghị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Về dự và truyền đạt nội dung các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng có đồng chí  Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ở huyện có c ác đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; các đồng chí đảng viên Đảng bộ khối Dân Đảng và khối Chính quyền; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Ở xã, thị trấn có các đồng chí bí thư, các phó bí thư; công chức phụ trách địa chính, xây dựng.

Đồng chí  Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Hội nghị đã được nghe đồng chí  Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 04 chuyên đề: ( 1) Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; (2) Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày  05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị c ác cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi nghị quyết, kết luận, quy định mới trong Đảng bằng hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2022; sau 02 ngày kết thúc hội nghị báo cáo kết quả quán triệt, triển khai về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy). Các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai đến đoàn viên, hội viên một cách nghiêm túc, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chỉ thị, kết luận; kịp thời phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, điển hình tốt trong thực hiện.

 

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: