Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hải Dương: Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án

Thứ Sáu 06/01/2023 15:29

Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 04/01/2023 về nhiệm vụ của Tòa án năm 2023.

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2022, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã giải quyết 6.377 vụ việc trên tổng số 6.739 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt tỷ lệ 94,6%. Tiến độ và chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đều đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm; các vụ án trọng điểm, án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đã được xét xử nghiêm minh, kịp thời. Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã chú trọng việc đổi mới phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức nhiều vụ án rút kinh nghiệm và phiên tòa trực tuyến; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các loại vụ việc dân sự và án hành chính. Công tác thi hành án hình sự, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp đều đạt kết quả tốt. Thực hiện nghiêm việc công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân. Với những kết quả trên, Toà án hai cấp đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương và đã được Tòa án nhân dân Tối cao tặng Cờ thi đua của ngành.

Tuy nhiên, hoạt động của Tòa án hai cấp trong năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Một số vụ án dân sự, kinh doanh thương mại có tính chất phức tạp ở một số đơn vị tiến độ giải quyết còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm; việc gửi quyết định, bản án và các văn bản tố tụng của một số đơn vị cho cơ quan Viện kiểm sát và cơ quan Thi hành án dân sự còn chậm so với thời hạn luật định; các sai sót về hành chính tư pháp cần tiếp tục khắc phục...

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết số 96/2019/QH, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Đặc biệt, chú trọng quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của các Tòa án.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ á phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, bảo đảm 100% các vụ việc đực giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết xét xử các vụ án hình đạt từ 95% trở lên; các vụ, việc dân sự giải quyết đạt từ 90% trở lên; án hành chính giải quyết đạt từ 85% trở lên; giải quyết 100% các hồ sơ đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời hạn luật định; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan đảm bảo không vượt quá 1,5% tổng số các loại vụ án. Phấn đấu ra 100% quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là tổ chức xét xử nghiêm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh theo dõi, chỉ đạo...; không để xảy ra xét xử oan, sai đối với người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính để nâng cao hơn nữa tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự, hành chính; chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sự và kinh doanh thương mại có tính chất phức tạp. Thực hiện việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để giúp các Thẩm phán tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tổ chức phiên tòa; nâng cao chất lượng bản án, quy định của Tòa án, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, công tác xét miễn, giảm thi hành án, đặc xá, tha tù trước thời hạn tạo động lực để người phải thi hành án cải tạo, rèn luyện, tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân.

4. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tăn cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên đương sự lựa chọn hòa giả đối thoại trước khi Tòa án thụ lý đơn khởi kiện về tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc Nghị quyết số 33/2021/QH1, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Bố trí, trang bị phương tiện, điều kiện bảo đảm cần thiết cho hoạt động xét xử trực tuyến. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến đến người dân và toàn xã hội về phương thức và ý nghĩa của việc xét xử trực tuyến.

5. Tăng cường giáo dục đội ngũ công chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, công chức có chức danh tư pháp về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ; đổi mới công tác quản lý, điều hành, trọng tâm là rà soát, phân loại các vụ việc đã thụ lý để có kế hoạch giải quyết kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu Tòa án, đơn vị trong việc tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong hoạt động của Tòa án; đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Hội thẩm nhân dân và Hòa giải viên Tòa án hai cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thi hành có hiệu quả Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15,, ngày 18/8/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng.

7. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Tòa án hai cấp của tỉnh theo quy định; các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Tòa án hai cấp của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đính kèm toàn văn Chỉ thị: /CKeditorData/tintuc/files/CT%2037%20TU_signed(1).pdf
 

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: