Thứ ba, ngày 23/7/2024

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

Thứ Sáu 06/01/2023 14:42

Xem với cỡ chữ
Ngày 04/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 36-CT/TU về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.

 

Ảnh minh họa

Năm 2022, các cơ quan Thi hành án dân sự (viết tắt là THADS) tỉnh Hải Dương đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh để đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đã chú trọng đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành, chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong công tác THADS, đặc biệt là ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do đó, công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (viết tắt là THAHC) trên địa bàn tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, trách nhiệm; công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, đoàn kết nội bộ ngày càng được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phối hợp trong THADS có sự chủ động và hiệu quả; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt... Kết quả trên đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: Tỷ lệ thi hành án về tiền chưa đạt so với chỉ tiêu được giao; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương có nơi, có lúc chưa nghiêm; vi phạm, sai sót về trình tự, thủ tục thi hành án vẫn còn xảy ra; việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị và chấp hành viên chưa hoàn thành chỉ tiêu thi hành án được giao.

Để nâng cao hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Cơ quan THADS tỉnh Hải Dương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác THADS, cưỡng chế thi hành đối với những vụ việc thi hành án kéo dài, có số tiền thi hành án lớn, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức. Thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần ổn đị tình hình chính trị tại địa phương; đặc biệt là các vụ việc có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên, có điều kiện thi hành; vụ việc có điều kiện nhưng 01 năm tổ chức thi hành chưa có kết quả. Tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án có nhiều khó khăn, vướng mắc, phức tạp, có khiếu nại, tố cáo, các vụ việc thi hành án liên quan đến các chức tín dụng, ngân hàng.

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cá đối với công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn; Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp và cơ quan tham mưu tổ chức thực thi nghiêm túc pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, chủ động thực hiện nghiêm các bản ái quyết định về hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

3. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thi hành án, có giải pháp thi hành dứt điểm các vụ việc mà UBND xã là người phải thi hành án (nếu có), phối hợp tốt với cơ quan THADS trong việc thi hành án tại địa phương. UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án dân sự hai cấp, trước mắt tập trung tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 03 Chi cục THADS huyện: Bình Giang, Ninh Giang và Thanh Hà.

UBND các huyện: Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Miện và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc phê duyệt quy hoạch, trong đó có diện tích đất xây dựng trụ sở Ch cục THADS, đồng thời thực hiện các thủ tục cấp đất để xây dựng công trình theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2022 - 2025, hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng trụ sở 4 Chi cục THADS trực thuộc.

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tổ chức thi hành kịp thời, dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan Công an chỉ đạo Công an xã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc đôn đốc, xác minh, giải quyết các vụ việc thi hành án tại cơ sở, cùng với Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc cưỡng chế THADS.

Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc chuyển giao bản án, quyết định; thi hành án hành chính; giải thích, đính chính bản án, quyết định tuyên chưa rõ, khó thi hành, xét miễn giảm thi hành án. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp có hiệu quả với cơ quan THADS trong tỉnh tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản liên quan đến việc THADS cho cơ quan THADS.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự phải thực sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc giải quyết các vụ việc thi hành án có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp, kéo dài và tổ chức cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản sau cưỡng chế thi hành án. Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và đề xuất giải quyết vướng mắc trong quá trình thi hành án dân sự ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện phương châm "hướng về cơ sở", bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và kết quả thi hành án cả về số việc và số tiền; chú trọng công tác giáo dục, thuyết phục trong thi hành án dân sự, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với những đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ THADS, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm do lỗi cố ý của công chức trong Ngành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ, công khai minh bạch; tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các Cơ quan THADS đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp đối với công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc cưỡng chế thi hành án, những vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm; kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu xót của cơ quan Nhà nước trong công tác thi hành án dân sự; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Đính kèm toàn văn Chỉ thị:  /CKeditorData/tintuc/files/CT 36 TU_signed.pdf

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: