Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Ba 03/01/2023 14:50

Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 22/12/2022 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra theo từng năm, từng giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 trong Đề án 06 của Chính phủ. Phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, tạo sự lan tỏa, ủng hộ của người dân, tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở để giải quyết nhanh nhất những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về pháp lý, đầu tư hạ tầng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chất lượng nguồn nhân lực,... tạo nền tảng để thực hiện các năm tiếp theo. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Đề án 06; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của đề án, bảo đảm đúng thời gian, lộ trình. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ trong quá trình thực hiện đề án. Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội chung tay thực hiện Đề án số 06.

Đính kèm toàn văn Nghị quyết:  /CKeditorData/tintuc/files/NQ%2023%20TU_signed.pdf

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: