Thứ ba, ngày 23/7/2024

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu 06/01/2023 14:26

Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 03/1/2023 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra của tỉnh trong năm 2023 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nâng cac trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là Chủ tịch UBND các cấp trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội địa phương. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại chính đáng của công dân.

2. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành Thanh tra về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồi với công tác tiếp nhận đơn, thư tố cáo và giải quyết tố cáo.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, tiêu cực, "tham nhũng vặt", gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; thực hiện chuyển hồ s sang cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi phát hiện qua công tác thanh tra theo quy định của pháp luật. Tăng cường hoạt động theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, đặ biệt các kiến nghị kết luận thanh tra còn tồn đọng, kéo dài một cách quyết liệt. Các kết luận thanh tra phải được gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và công khai theo quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 07/01/2015 của Bar Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" và các tiêu cực khác. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật và chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

6. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập huấn, đào tạo, đội ngũ cán bộ thanh tra các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững kỷ luật, kỹ cương, tăng cường công tác giám sát việc thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ thanh tra. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chị Minh", góp phần xâ dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác thanh tra chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chế độ luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiến công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo phù hợi với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đính kèm toàn văn Chỉ thị:   /CKeditorData/tintuc/files/CT 34TU_signed.pdf

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: