Thứ năm, ngày 20/6/2024

Tài nguyên khoáng sản phải được quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

Thứ Năm 07/07/2022 15:54

Xem với cỡ chữ
Đây là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng gồm: Báo cáo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Phát biểu kết luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Chương trình hành động phải đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản; đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính trọng tâm, có tính khả thi để triển khai thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đã đề ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Cần bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chiến lược quy hoạch về phát triển địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh” và thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh. Quá trình thực hiện phải xây dựng lộ trình phù hợp, triển khai đồng bộ và phải được kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Đồng thời, thống nhất quan điểm xuyên suốt “Tài nguyên khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của địa phương nên cần phải được quy hoạch, điều tra, thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả”.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: