Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Sẽ áp mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều đất, nhà ở

Thứ Ba 28/06/2022 07:59

Xem với cỡ chữ
Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

Ảnh minh họa

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, trong đó nhấn mạnh:

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang (Nghĩa là cá nhân sở hữu nhiều đất, nhà ở sẽ bị đánh thuế cao hơn so với bình thường).

Ngoài ra, một số chính sách khác cũng đáng chú ý:

- Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

- Có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng…

/CKeditorData/tintuc/files/NQ18-HNTW5.doc

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: