Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu 01/10/2021 14:16

Xem với cỡ chữ
Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những việc nổi cộm

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.  

Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong triển khai nghị quyết ở một số cấp ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc ban hành các chương trình, đề án còn lại trong tháng 10. Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của các chương trình, đề án bảo đảm thiết thực, có tính khả thi cao, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhanh và có hiệu quả các chương trình, đề án, công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy theo tinh thần "5 rõ"; hoàn thành toàn bộ chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2021.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tạo sự chuyển biến rõ nét, sâu sắc, toàn diện hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, trong đó lựa chọn những công việc quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, những việc nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xử lý, giải quyết hiệu quả, tránh hình thức, chung chung.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng tác phong làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần "3 không, 4 có, 6 dám"; đồng thời phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, thủ hòa, an phận, nhất là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 nhằm cảnh tỉnh, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn sai phạm. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” với quan điểm “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”...

Phát huy vai trò của doanh nhân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Với  quan điểm xuyên suốt là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; nhanh chóng nắm bắt các cơ hội thu hút đầu tư để thúc đẩy kinh tế phát triển bứt phá, bền vững; lấy tăng trưởng xanh làm chìa khóa then chốt nhằm phát triển kinh tế bền vững, có hiệu quả, bảo vệ giữ gìn môi trường, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy quyền cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để hoàn chỉnh, ký ban hành Chương trình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chương trình cần tập trung đề ra các giải pháp để khơi dậy khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cơ cấu lại kinh tế của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hoạt động kinh tế đồng bộ, hiện đại.  Đẩy mạnh chuyển đổi số, coi chuyển đổi số là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhanh và bứt phá. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có một hệ thống giải pháp đồng bộ, hiệu quả về bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trong các lĩnh vực, trên cơ sở cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; hội nhập quốc tế và hợp tác phát triển. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp ủy quán triệt tinh thần "cấp ủy và chính quyền địa phương đồng hành với doanh nghiệp". Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xây dựng lớp doanh nhân Hải Dương có khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, trong đó có những doanh nghiệp lớn, doanh nhân lớn tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hỗ trợ, hướng dẫn, củng cố tổ chức hiệp hội và hội doanh nhân đủ mạnh...


Quang cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm tài nguyên, khoáng sản

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cao giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu toàn tỉnh chấn chỉnh lại những vi phạm về quản lý đất đai, khoáng sản đã và đang diễn ra, xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm. Đánh giá, thống kê lại toàn bộ nguồn lực đất đai, khoáng sản và tích hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tỉnh; đồng thời ứng dụng chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, khoáng sản, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và mỗi người dân tiếp cận với đất đai minh bạch, công khai, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Đặc biệt, cần quy rõ trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức làm nhiệm vụ quản lý đất đai, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai theo tinh thần "5 rõ"...

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2021

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với quyết tâm chính trị cao nhất để tăng tốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2021 và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu đề ra để quyết tâm đạt kết quả ở mức cao nhất; phát huy tinh thần đoàn kết, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ mạnh mẽ hơn nữa để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu cần tiếp tục quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chiến lược mới của Chính phủ. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 để tiếp tục chỉ đạo phòng chống dịch giai đoạn tới. Kết nối thật tốt các nguồn cung vaccine để thực hiện mục tiêu từ nay đến cuối năm phấn đấu tiêm được trên 1 triệu liều vaccine cho người dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho những người những người bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh...

Hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện toàn bộ các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để đi vào thực tiễn hoạt động của các cấp, các ngành một cách thiết thực, hiệu quả.  Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đạt mục tiêu 8,5%. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, quyết tâm hoàn thành vào tháng 12.2021; hoàn thành lập quy hoạch vùng huyện trong tháng 10 (trừ thành phố Hải Dương); quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chương trình, kế hoạch nhà ở; tập trung công tác lập quy hoạch vùng công nghiệp động lực ở huyện Bình Giang – Thanh Miện, các khu cụm công nghiệp và các công trình giao thông trọng điểm.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu đến tháng 12 cơ bản giải ngân xong; đồng thời, nhanh chóng rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022, khắc phục đầu tư manh mún, kém hiệu quả. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tập trung thu hút đầu tư FDI vào tỉnh. Tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo trong điều kiện an toàn với dịch bệnh; bảo đảm quốc  phòng an ninh; công tác tuyển quân năm 2022; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như kế hoạch công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2021, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với tinh thần "5 rõ", "6 dám", quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 với quyết tâm nỗ lực tăng tốc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu của các sở, ban, ngành, địa phương.

PV - BaoHaiDuong

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: