Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Hải Dương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Thứ Hai 20/09/2021 14:32

Xem với cỡ chữ
Ban thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, chỉ đạo Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

    

Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Các chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản được triển khai thực hiện kịp thời; nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng sản được quản lý tương đối chặt chẽ, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoạt động khai thác khoáng sản, tận thu khoáng sản… cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; góp phần làm thay đổi diện mạo các địa phương trong tỉnh, thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực xây dựng Hải Dương ngày càng phát triển.

Qua thực tiễn cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Quy hoạch thiếu ổn định, tính khả thi chưa cao; việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm; quản lý, sử dụng đất đai chưa tuân thủ nghiêm theo quy định; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, đặc biệt là đất trồng lúa vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Công tác xác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập. Việc giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất còn khá phổ biến (do chưa bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, khu đô thị, dự án sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ). Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để, vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, nhất là khai thác trái phép đất sét, cát, sỏi lòng sông…; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản còn chậm, xử lý chưa kiên quyết. Những tồn tại, hạn chế nêu trên khiến không phát huy hết hiệu quả, lợi thế từ nguồn lực đất đai, khoáng sản, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận thức được tầm quan trọng của đất đai, tài nguyên khoáng sản, trong đó phải khẳng định đất đai không chỉ là tài nguyên, là tư liệu sản xuất quan trọng mà còn có thể được vốn hóa để thành nguồn lực tài chính to lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tại Hội nghị lần thứ 36, để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý về đất đai, khoáng sản trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn dân trong xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, học tập nâng cao nhận thức về xây dựng, thực hiện và tuân thủ chính sách về đất đai, khoáng sản. Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, giảm dần tình trạng khiếu kiện, vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, góp phần giữ vững ổn định chinh trị, trật tự an toàn và ổn định xã hội.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: