Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Đảng bộ tỉnh Hải Dương qua các kỳ đại hội

Thứ Ba 31/07/2018 17:49

Xem với cỡ chữ
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã trải qua 16 kỳ đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương trên con đường xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

1. Đảng bộ tỉnh Hải Dương thời kỳ từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ V (1946 - 1967) 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mang lại nền độc lập cho dân tộc ta sau gần thế kỷ dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật. Trong suốt 5 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước nhà. 
- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ I được tiến hành vào tháng 6-1946 tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng. Dự Đại hội có 80 đại biểu, đại diện cho 250 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 05 đồng chí uỷ viên chính thức, 02 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Kha được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đến tháng 11 năm 1946, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lên 11 đồng chí; đồng chí Đặng Tính được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. 
- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ II được tiến hành vào tháng 4-1947 tại xã Chi Lăng Nam , huyện Thanh Miện. Dự Đại hội có 150 đại biểu, đại diện cho trên 1.300 đảng viên ở các đảng bộ trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Vũ Duy Hiệu được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. 
 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ III được tiến hành vào tháng 2-1948 tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, Đại hội đang tiến hành thì địch càn tới nên phải chuyển sang Đan Giáp (Thanh Miện). Dự Đại hội có l50 đại biểu chính thức, 10 đại biểu dự khuyết đại diện cho trên 3.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 đồng chí uỷ viên chính thức, 02 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Vũ Duy Hiệu được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. 
Sau Đại hội III, do điều kiện kháng chiến diễn ra rất ác liệt, Đảng bộ tỉnh không có điều kiện triệu tập Đại hội. Trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc kháng chiến, một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được Khu uỷ Khu Tả Ngạn và Trung ương điều đi công tác nơi khác, một số đồng chí Tỉnh uỷ viên anh dũng hy sinh. Do vậy, hàng năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ được bổ sung. Trong thời kỳ này, các đồng chí: Đặng Tính, Nguyễn Năng Hách, Võ Thanh Hoà, Nguyễn Ngọc Sơn, Lương Quang Chất, Lê Đức Thịnh, Dương Quang Thuỳ (tức Trần Tạo) lần lượt được cử giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. 
 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ IV diễn ra 2 vòng:  Vòng 1 từ ngày 21-6 đến ngày 02-7-1960, tại Hội trường tỉnh (nay là Nhà văn hoá Trung tâm tỉnh), với trên 250 đại biểu về dự Đại hội. Vòng 2 từ ngày 23-2 đến ngày 3-3-l961 cũng tại Hội trường tỉnh. Dự Đại hội có 242 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 27 đồng chí uỷ viên chính thức và 08 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Chương được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. 
  - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ V tiến hành từ ngày 24-4 đến ngày 28-4-1963 tại thị xã Hải Dương. Về dự Đại hội có 320 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá V gồm 27 đồng chí uỷ viên chính thức và 04 đồng chí uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Chương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ. 
2. Đảng bộ tỉnh Hải Hưng thời kỳ từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ VII (1968 - 1996) 
Nhằm xây dựng hậu phương lớn ở miền Bắc phục vụ cho chiến tuyến lớn ở miền Nam . Năm 1968 , Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định sáp nhập một số tỉnh ở miền Bắc, trong đó có sáp nhập hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng. Theo đó, hai Đảng bộ Hải Dương và Hưng Yên sáp nhập thành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng. Tháng 2-1968, Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Hưng đã họp tại huyện Ân Thi nhất trí với Nghị quyết Bộ Chính trị về cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Hưng gồm 46 đồng chí. Đồng chí Lê Quý Quỳnh (Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên) được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Hải Hưng từ ngày 01/3/1968. 
- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ I tiến hành từ ngày 24-3 đến ngày 1-4-1975 tại thị xã Hải Dương, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí uỷ viên. Đồng chí Ngô Duy Đông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ I, tháng 4-1975

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ II tiến hành tháng 4 năm 1977 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 38 đồng chí. Đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ II, tháng 4-1977

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ III tiến hành tháng 10 năm 1979 đã bầu ra Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí. Ðồng chí Ngô Duy Ðông tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ III, tháng 10-1979 

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ IV tiến hành tháng 01 năm 1983 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí. Đồng chí Ngô Duy Đông tiếp tục được Đảng bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ IV, tháng 01-1983

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ V tiến hành vào tháng 10 năm 1986. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 43 đồng chí . Đồng chí Lê Đức Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ V, tháng 10-1986

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VI diễn ra 2 vòng: 
Vòng I từ ngày 28-3 đến 30-3-1991, tại thị xã Hải Dương với 450 đại biểu chính thức. Vòng II từ 15-8 đến 17-8-1991 tại thị xã Hải Dương. Về dự Đại hội có 403 đồng chí là đại biểu đại diện cho hơn 12 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá VI. Đồng chí Phạm Văn Thọ được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VI, tháng 3-1991

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VII diễn ra từ ngày 6-5 đến 9-5-1996 tại thị xã Hải Dương với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 12 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thọ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VII, tháng 5-1996

3. Đảng bộ tỉnh Hải Dương từ Đại hội lần thứ XII đến đại hội XVI (1997 - 2015) 
Căn cứ vào tỉnh hình chung của cả nước và đặc điểm của tỉnh Hải Hưng, ngày 6-11-1996, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã quyết định việc tái lập hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Từ tháng 1-1997, tỉnh Hải Hưng tách ra thành tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, đồng thời Đảng bộ tỉnh Hải Hưng cũng được tách ra thành hai Đảng bộ tỉnh Hải Dương và Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Sau khi được chia tách, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Hải Dương (gồm 30 đồng chí) để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ VII (5- l996) và thực hiện nhiệm vụ năm 1997. Đồng chí Phạm Văn Thọ được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương. Tháng 10-1997, Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Kiên làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 11-1997 thay đồng chí Phạm Văn Thọ nhận nhiệm vụ mới. 
- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XII diễn ra từ ngày 16-11 đến 18-11-1997 tại thành phố Hải Dương. Về dự Đại hội gồm có 249 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7 vạn đảng viên trong đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương. Tháng 10-1999 đồng chí Nguyễn Văn Chiền được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Nguyễn Đức Kiên được Trung ương giao nhiệm vụ mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XII, tháng 11-1997

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIII diễn ra từ ngày 15-12 đến 17-12-2000 tại thành phố Hải Dương. Về dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho gần 8 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Chiền được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đến tháng 9-2002, Bộ Chính trị đã điều động đồng chí Nguyễn Văn Chiền về Trung ương công tác và cử đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ tài chính giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIII, tháng 12-2000

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIV diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18-12-2005 tại thành phố Hải Dương. Về dự Đại hội gồm có 299 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh Quyến được bầu giữ chức Bí Thư Tỉnh uỷ. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, tháng 12-2005

 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29-9-2010 tại thành phố Hải Dương. Dự Đại hội có 315 đồng chí đại diện cho đảng viên của 16 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bùi Thanh Quyến tiếp tục được Đảng bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, tháng 9-2010

- Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28-10-2015 tại thành phố Hải Dương. Dự Đại hội có 349 đồng chí đại diện cho gần 10 vạn đảng viên của 16 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, tháng 10-2015

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ 
TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG (HẢI HƯNG) QUA CÁC THỜI KỲ 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan
Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương (tháng 6-1940)
Đồng chí Nguyễn Văn Kha
Bí thư Tỉnh ủy (4/1945-11/1946)

Đồng chí Đặng Tính
Bí thư Tỉnh ủy  (11/1946-4/1947; 10/1948-1/1949)
Đồng chí Vũ Duy Hiệu
Bí thư Tỉnh ủy  (4/1947 - 10/1948)

 

Đồng chí Nguyễn Năng Hách
Bí thư Tỉnh ủy  (2/1949-11/1949; 4/1950-2/1951)
Đồng chí Võ Thanh Hòa
Bí thư Tỉnh ủy  (12/1949 - 4/1950)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn (Thạch)
Bí thư Tỉnh ủy (2/1951-3/1953; 5/1956-7/1975)
Đồng chí Lương Quang Chất
Bí thư Tỉnh ủy (3/1953-7/1954; 2/1959-1/1960)

Đồng chí Lê Đức Thịnh
Bí thư Tỉnh ủy (7/1954 - 5/1956)
Đồng chí Trần Tạo
Bí thư Tỉnh ủy (8/1957 - 2/1959)

Đồng chí Nguyễn Chương
Bí thư Tỉnh ủy (1/1960 - 2/1968
Đồng chí Lê Quý Quỳnh
Bí thư Tỉnh ủy (3/1968 - 2/1972)

Đồng chí Ngô Duy Đông
Bí thư Tỉnh ủy  (3/1972-10/1981; 5/1982-10/1986)
Đồng chí Ngô Quang Đạo
Bí thư Tỉnh ủy (11/1981 - 4/1982)

Đồng chí Lê Đức Bình
Bí thư Tỉnh ủy  (11/1986 - 8/1991)
Đồng chí Phạm Văn Thọ
Bí thư Tỉnh ủy  (9/1991 - 10/1997)

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên
Bí thư Tỉnh ủy  (11/1997 - 10/1999)
Đồng chí Nguyễn Văn Chiền
Bí thư Tỉnh ủy  (10/1999 - 9/2002)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân
Bí thư Tỉnh ủy  (9/2002 - 12/2005)
Đồng chí Bùi Thanh Quyến
Bí thư Tỉnh ủy  (12/2005 - 10/2015)

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển
Bí thư Tỉnh ủy  (10/2015 - 2020)