Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương: Phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018

Thứ Tư 26/12/2018 23:44

Xem với cỡ chữ
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ cơ bản có tính chiến lược của Đảng, có vai trò quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Hệ thống dân vận các cấp đã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, qua đó giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận đạt hiệu quả tích cực.

Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác dân vận, trong năm qua, công tác tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy ngày càng đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Với chủ đề năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”, Ban đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: P hối hợp t ổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2018 – 2020 và Kế hoạch triển khai "Năm dân vận chính quyền 2018" với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ – CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế số 08-QC/TU, ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp xúc đối thoại theo chuyên đề với công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị ký chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xuất bản cuốn sách "Một số nội dung về công tác dân vận chính quyền". Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đời sống của quần chúng nhân dân, tình hình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 14/5/2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 14/5/2018 triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “về việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 07-QĐi/TU, ngày 27/7/2018 về việc các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về công tác dân vận như: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; 10 năm thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”; 10 năm thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ trì tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức cuộc giám sát thứ hai của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; cuộc giám sát thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”. Tham mưu giúp BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh rà soát, nắm tình hình hoạt động “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo khoản 3, điều 63 Luật Lao động trong giai đoạn hiện nay” ; Hội thảo chuyên đề về vai trò của các cơ quan Nhà nước và các tổ chức tôn giáo trong phòng ngừa, đấu tranh các “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh .

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong năm 2018, đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở. Chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt việc giao ban công tác dân vận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh hàng quý, 01 năm. Chỉ đạo Ban dân vận các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đảm bảo theo tiến độ chung của UBND tỉnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức Giáo hội tổ chức Lễ Phật đản 2018 – Phật lịch 2562 và mùa “An cư kiết hạ” năm 2018; đề nghị Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nắm bắt và xử lý hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời”. Tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Duy trì biên tập và phát hành Thông tin Dân vận Hải Dương theo định kỳ 1 số/quý làm tài liệu tuyên truyền và cấp phát xuống tận cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2018, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: Công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các văn bản của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số nơi còn hình thức, chất lượng chưa cao; chưa chú trọng việc gắn công tác dân vận chính quyền với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ dân vận có nơi, có việc còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả thấp; công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp còn có mặt hạn chế; việc cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị ở một số khâu còn chậm, vẫn còn hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số nơi còn hình thức... 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định cần tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các văn bản của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. T iếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 5, 6, 7, 8 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường chỉ đạo tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy chế số 08-QĐ/TU, ngày 03/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020 gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do MTTQ, các đoàn thể nhân dân phát động . Tập trung tham mưu, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên và Đại hội của một số hội quần chúng trên địa bàn . C hủ động nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân cũng như những khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: