Thứ tư, ngày 29/5/2024

Nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của các nghị quyết Trung ương 6

Thứ Tư 07/12/2022 15:03

Xem với cỡ chữ
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 6.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh về học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 6

Chiều 6.12, ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 6.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng biểu dương tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên trong 2 ngày qua, đồng thời nhấn mạnh các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII đều có vai trò rất quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, liên quan đến sự phát triển của tỉnh, của đất nước trong vài thập niên tới.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt được thiết thực, hiệu quả, đi vào thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy đảng trên cơ sở các văn kiện, nội dung quán triệt tại hội nghị và ý kiến kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để tiếp tục nghiên cứu, học tập, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, trọng yếu như hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại. Phát triển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ gắn với công nghệ thông minh, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Xây dựng quy hoạch để tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng để tạo không gian phát triển mới; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng một số huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cán bộ, đảng viên dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu của tỉnh ở Trung tâm Văn hóa Xứ Đông

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh ngay sau hội nghị này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 31.12.2022. Trong các kế hoạch phải lựa chọn những vấn đề, nội dung thiết thực, hiệu quả, sát với tỉnh ta, bảo đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, những công việc đột phá trước mắt cũng như lâu dài, những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lộ trình phù hợp, gắn với trách nhiệm đối với từng cá nhân, đơn vị.

Về một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung chỉ đạo, hoàn thành và tổ chức thực hiện ngay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nêu rõ Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan. Các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Trọng tâm là phải rà soát, đánh giá chính xác, khách quan tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời gian tới để đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt; nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt; đồng thời tham mưu phê bình những địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Trong 2 ngày 5-6.12, dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, toàn tỉnh có 16 điểm cầu, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 15 điểm cầu cấp huyện và 103 điểm cầu cấp xã với gần 19.000 đảng viên tham dự.

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: