Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Các văn bản quan trọng, trực tiếp liên quan đến công tác cán bộ

Chủ Nhật 25/09/2022 09:23

Xem với cỡ chữ
Từ Đại hội XIII đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác cán bộ.

 

1. Quy định số 24-QĐ/TW , ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

2. Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3.   Kết luận số 08-KL/TW , ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

4.  Quy định 41-QĐ/TW , ngày 03/11/2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

5. Quy định 50-QĐ/TW , ngày 27/12/2021 về công tác quy hoạch cán bộ.

6. Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

7. Kết luận số 35-KL/TW , ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

8.  Quy định số 65-QĐ/TW , ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ.

9.  Quy định số 80-QĐ/TW , ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

10.  Thông báo kết luận số 20-TB/TW , ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về “Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: