Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thứ Hai 19/09/2022 10:18

Xem với cỡ chữ
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại các địa phương, góp phần quan trọng vào việc củng cố, đoàn kết nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

9 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác dân vận như: Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị về đổi mới, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 482- TB/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý về xây dựng đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 16/7/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở xã, phường, thị trấn; thường xuyên nắm bắt, kịp thời định hướng và quan tâm giải quyết tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội tỉnh quý II/2022

Trong công tác dân vận chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan duy trì thường xuyên việc tổ chức tiếp xúc và đối thoại với công dân. Hằng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tại ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp giao ban với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe và cho ý kiến chỉ đạo những vấn đề có liên quan đến công tác dân vận động, công tác dân tộc, tôn giáo.

Mô hình trồng bưởi đào của thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả tại địa phương.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99 - QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62 - CT/TW, ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư về Công tác người Hoa trong tình hình mới; Quyết định số 538-QĐ/TU, ngày 4/8/2022 kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ và Tổ Thư ký giúp việc BCĐCTTG tỉnh; BCĐ QCDC tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo. Duy trì và thực hiện tốt nền nếp giao ban công tác dân vận với Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy để nắm bắt tình hình nhân dân; chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đôi lúc chưa thật sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuy có chuyển biến nhưng chưa đều, một số nơi chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với chính quyền, nhất là ở cơ sở còn nhiều lúng túng và chất lượng chưa cao.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh xác định cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp và chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và địa bàn dân cư. Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân cũng như những khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: