Thứ sáu, ngày 22/10/2021

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025

Thứ Sáu 27/08/2021 14:45

Xem với cỡ chữ
Ngày 27/8/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Công văn số 121-CV/BDVTU về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội về phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực chất của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công văn nêu rõ, t hời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành đã nhận thức ngày càng đúng đắn, sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, qua đó đã xây dựng và nhân rộng được hơn 1.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức lan tỏa và động lực thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng bước trở thành nhiệm vụ, việc làm thường xuyên, thông qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh vẫn chưa chuyển biến đồng đều, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tích cực, chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo". Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số đơn vị, địa phương trong thực hiện phong trào còn chưa chặt chẽ, thường xuyên. Việc công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, đơn vị, nhất là ở cơ sở chưa kịp thời, thiếu thống nhất, dẫn đến hiệu quả việc nhân rộng vẫn còn hạn chế. Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên thực hiện phong trào có mặt hiệu quả chưa cao.

Trao giải nhất hội thi cho đội thi khối dân vận các xã, thị trấn khu Nhị Chiểu , huyện Kinh Môn năm 2019

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực chất của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị:

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 5/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KH/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, văn hóa –xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, là giải pháp quan trọng góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, đồng thời, nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". T iếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình đã thực hiện; chủ động, sáng tạo trong xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” . C ăn cứ vào tình hình thực tiễn tập trung chỉ đạo xây dựng tiêu chí, nội dung, đăng ký xây dựng mới các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội bảo đảm phù hợp, thiết thực đối với từng địa phương, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 22/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; xây dựng kế hoạch với nội dung, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,  cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân; ứng dụng công nghệ thông tin; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; công khai, minh bạch thông tin, cải thiện khả năng tiếp cận, cạnh tranh công bằng của tất cả người dân, doanh nghiệp. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; x ây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 125, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương phát tỉa cây keo phòng, chống cháy rừng

Lực lượng vũ trang triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển kinh tế, các hoạt động gắn kết tình quân - dân ; nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 với tiêu chí cụ thể gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của từng tổ chức một cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế và chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, chú trọng đánh giá, bình xét, tham mưu cho cấp duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: