Thứ sáu, ngày 27/11/2020

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY TỈNH HẢI DƯƠNG

Thứ Ba 13/10/2020 15:19

Xem với cỡ chữ
Phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ

Cách đây 90 năm, từ ngày 14 đến 31/10/1930, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Trần Phú, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng - Trung Quốc; ngoài việc kiện toàn Ban Chấp hành, đổi tên Đảng, thông qua Luận cương chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập một số bộ phận chuyên môn giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ phận làm chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp uỷ hiện nay. Đó chính là dấu mốc đầu tiên về hoạt động và sự ra đời của Văn phòng cấp uỷ Đảng.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; là đầu mối giúp Thường trực cấp uỷ xử lý công việc hằng ngày;... từ khi ra đời đến nay, hoạt động của Văn phòng cấp uỷ luôn gắn liền với sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng, đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển về mọi mặt. Dù trong hoàn cảnh nào Văn phòng cấp uỷ luôn đóng góp tích cực, phục vụ đắc lực, hiệu quả các hoạt động của cấp uỷ. Trải qua các giai đoạn, các thế hệ cán bộ làm công tác Văn phòng cấp uỷ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, luôn nỗ lực, sáng tạo, tâm huyết đảm bảo cho các hoạt động, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được triển khai, thực hiện hiệu quả. Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong sự nghiệp cách mạng của Đảng 90 năm qua, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay, có sự cống hiến, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp uỷ từ Trung ương đến địa phương.

Tại Hải Dương, cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh (10/6/1940), Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng cấp uỷ các cấp đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Với truyền thống 80 năm, Văn phòng cấp uỷ luôn làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của cấp uỷ giao. Các thế hệ cán bộ Văn phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tâm, tận lực giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp, cũng như các lĩnh vực công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Sau mỗi kỳ đại hội đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp, tham mưu cho Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành kịp thời Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành với chất lượng ngày càng cao, khoa học hơn, hiệu quả hơn.

Hằng năm, đã giúp Tỉnh uỷ xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ (đạt trên 95% khối lượng công việc); chú trọng vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ. Duy trì nền nếp việc xây dựng lịch làm việc tuần của Thường trực Tỉnh uỷ, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ, khoa học trong hoạt động của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Chủ động phục vụ kịp thời các kỳ họp của Tỉnh uỷ, nhất là trong việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu đưa ra tại kỳ họp; làm tốt công tác tổng hợp, ghi biên bản hội nghị, tiến hành thẩm định đối với những đề án quan trọng; văn bản hoá các kết luận, quyết định sau kỳ họp kịp thời, có chất lượng; theo dõi, tổng hợp việc triển khai, thực hiện các kết luận, quyết định để phản ánh, tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ có chủ trương chỉ đạo giải quyết.

 

Công tác thông tin tổng hợp phục vụ Tỉnh uỷ đã được nâng cao hơn, giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình để có quyết định xử lý đúng đắn các sự việc và tình huống xảy ra. Các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất được xây dựng, trình ký, gửi lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các ban ngành Trung ương và thông tin tới các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, thời gian và có chất lượng.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ án và vụ việc phức tạp trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ có biện pháp giải quyết. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo định kỳ; đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các đơn thư khiếu kiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ.

Làm tốt công tác tài chính Đảng; chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt ngân sách hằng năm cho các đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đáp ứng nhiệm vụ chi của các đơn vị. Tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính của cơ quan. Tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với các đơn vị ngân sách trực thuộc Tỉnh uỷ. P hối hợp xây dựng, triển khai thực hiện tốt các q uy định của Văn phòng Trung ương về quản lý tài chính, tài sản Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin. Việc xử lý công văn đi - đến đúng quy trình, chặt chẽ, bảo mật nghiêm ngặt. Các hồ sơ được thiết lập đầy đủ; thực hiên tốt viêc thu hồi, nộp, lưu tài liệu, chỉnh lý đưa vào Kho lưu trữ. Làm tốt công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy. Thực hiện tốt công tác cơ yếu, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được bí mật, chính xác, kịp thời. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác (trên 30% cán bộ, chuyên viên các phòng có trình độ trên đại học và 40% cán bộ, chuyên viên có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị). Tham mưu, triển khai, thực hiện hiệu quả Dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch; đưa Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh vào hoạt động; triển khai công tác ứng dụng chứng thư số trong cơ quan đảng,....

Thực hiện tốt công tác quản trị, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà khách. Phục vụ chu đáo các hội nghị thường kỳ, đột xuất và hoạt động của Tỉnh uỷ; đón, tiếp các đoàn khách về thăm và làm việc. Quản lý chặt chẽ tài sản công, phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu công tác của Thường trực Tỉnh uỷ và các ban xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc trong cơ quan theo đúng quy định. Duy trì hoạt động Nhà khách Bạch Đằng theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên (năm 2013, đã chuyển, sáp nhập Nhà khách Hồ Côn Sơn về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã bám sát chủ trương, sự chỉ đạo của thường trực các cấp ủy, không ngừng nỗ lực, cố gắng, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực công tác: giúp cấp uỷ lãnh đạo triển khai, thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm, phục vụ các kỳ họp và văn bản hoá các quyết định, kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Làm tốt công tác thông tin, tổng hợp phục vụ cấp uỷ; phối hợp tham mưu công tác nội chính, tiếp dân và xử lý đơn thư, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, phát sinh ở một số địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng; giúp cấp uỷ quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy. Công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, hành chính, quản trị được thực hiện nền nếp, việc tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi, thu hồi, chỉnh lý, lưu trữ tài liệu đảm bảo theo quy trình, quy định; tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động công tác, bảo đảm mạng thông tin diện rộng của Đảng thông suốt; phục vụ hiệu quả các hội nghị, hoạt động của thường trực cấp uỷ. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

Nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng, 80 năm Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng cấp uỷ đều tự hào về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ làm công tác văn phòng cấp uỷ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập đất nước hiện nay. Ghi nhận những kết quả, thành tích to lớn đó, nhiều tập thể, cá nhân làm công tác văn phòng cấp uỷ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt Văn phòng Tỉnh uỷ đã được Tỉnh uỷ trao tặng bức trướng mang dùng chữ “Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tham mưu, phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương giàu mạnh, văn minh”; được UBND tỉnh, Văn phòng Trung ương Đảng và Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất,… Nhiều đồng chí cán bộ trải qua rèn luyện, thử thách từ hoạt động Văn phòng cấp uỷ đã trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo của Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của Trung ương như các đồng chí: Nguyễn Đức Phức, Nguyễn Sỹ Thư, Nguyễn Trọng Hiển, Phạm Xuân Triển, Lê Văn Dưỡng, Nguyễn Văn Chiền, Bùi Thanh Quyến, Nguyễn Văn Quế, Đỗ Quốc Tiến, Phạm Xuân Lục, Bùi Hữu Uyển... Điều đó, thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ tỉnh nhà đối với Văn phòng cấp uỷ nói chung và những người làm công tác Văn phòng cấp uỷ nói riêng.

Trong bối cảnh hiện nay, với nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo và nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy truyền thống vả vang, hệ thống Văn phòng cấp uỷ cần phải thường xuyên nâng cao toàn diện, chất lượng hoạt động về mọi mặt, tích cực đổi mới nội dung công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo của cấp uỷ trong giai đoạn cách mạng mới; trong đó cần tập trung tham mưu, phối hợp giúp Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giúp cấp uỷ xây dựng, ban hành kịp thời Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy với chất lượng cao hơn. Tăng cường phối hợp nắm chắc thông tin, tình hình kinh tế, xã hội; giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và địa phương, các chương trình làm việc của ban chấp hành, ban Thường vụ và Thường trực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tham mưu cho cấp uỷ đổi mới hơn nữa việc tổ chức các hội nghị, tổ chức kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin nhằm chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác Văn phòng. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, công tác quản trị, văn thư, lưu trữ, cơ yếu bảo mật, công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ra sức học tập, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” và sự chăm lo, tin cậy của cấp uỷ, góp phần xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: