Thứ sáu, ngày 27/11/2020

Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài cuối: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Thứ Tư 16/09/2020 08:32

Xem với cỡ chữ
Công tác xây dựng Đảng (XDĐ) là nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 


Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII xác định công tác cán bộ là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ tới. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và một số chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Ảnh tư liệu

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá công tác XDĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ sung các nhiệm vụ mới, nội dung này trong Dự thảo Báo cáo chính trị có một số điểm mới đáng chú ý.

Về bố cục các nội dung, so với Báo cáo chính trị Đại hội XVI, công tác XDĐ dành nội dung thỏa đáng cho nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, với 4 nhóm giải pháp chính, gồm: XDĐ vững mạnh về chính trị; tăng cường XDĐ về tư tưởng; XDĐ vững mạnh về tổ chức và nâng cao hiệu quả XDĐ về đạo đức.

Về chính trị, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực dự báo và khả năng xây dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn và khát vọng lớn, nhất là đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về công tác tư tưởng, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải thích, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm XDĐ vững mạnh về tổ chức, xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và đây cũng là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ tới, trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ rõ: "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ. Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cùng với việc tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền".

XDĐ về đạo đức là nội dung mới so với nhiệm kỳ trước nhằm tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng và xây dựng văn hóa chính trị. Về nội dung này, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: "Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát, so với Đại hội XVI, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu một số nhiệm vụ, giải pháp mới, đó là: "Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí, không hiệu quả.

Về công tác nội chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu ra một số nhiệm vụ và giải pháp mới như kiên quyết, kiên trì, liên tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong công tác dân vận, so với Báo cáo chính trị Đại hội XVI, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII đã định hướng đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để XDĐ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác dân vận. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, đây là nội dung mới rất đáng lưu ý trong Dự thảo Báo cáo chính trị lần này, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, mà trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với các giải pháp như đổi mới phương pháp, phong cách, lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp ủy cấp dưới, gắn với kiểm tra, giám sát; tạo cơ chế và phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ việc, rõ người, rõ lộ trình, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.

PHẠM XUÂN THĂNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện

 

Theo baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: