Thứ sáu, ngày 19/8/2022

Sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Sáu 29/10/2021 21:36

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 28/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức phiên họp lần thứ 42 để nghe và cho ý kiến định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại phiên họp lần thứ 42, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn báo cáo quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của huyện Thanh Miện theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh; Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế địa phương, khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững; Đồng thời đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với giai đoạn phát triển mới trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch và dự án đã được phê duyệt.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, tiếp tục đề xuất các ý tưởng nhằm phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao… trong đó xác định các khu vực có động lực phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng cân bằng và bền vững; bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện chỉ đạo đơn vị tư vấn, phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện đồ án quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 11 năm 2021.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: