Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Hải Dương: Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh các cấp trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

Thứ Hai 18/09/2023 20:40

Xem với cỡ chữ
Qua 20 năm triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động CCB và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” là dấu mốc quan trọng thể hiện các quan điểm của Đảng đối với CCB, Hội CCB; đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của Hội, qua đó định hướng tư tưởng, xác định hành động của CCB trong giai đoạn cách mạng mới . Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết, Hội C CB tỉnh xây dựng C hương trình hành động số 90/ ĐĐ- CCB, số 58/KH-CCB thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ; đồng thời, hướng dẫn Hội CCB các cấp tổ chức quán triệt, học tập, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên. 

Trong 20 năm qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã gương mẫu thực hiện và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” ; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật ; thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân . Chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia củng cố hệ thống chính trị các cấp , xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; thường xuyên củng cố, kiện toàn về số lượng, chất lượng gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai cách mạng mới.

Ông Nguyễn Văn Thìn, Cựu chiến binh xã Thanh Xá tiên phong đầu tư các vùng vải quả VietGAP, GlobalGAP 

Toàn tỉnh h iện có 14 Hội cấp trên cơ sở; 319 Hội cơ sở với 113.433 hội viên sinh hoạt tại 1.426 chi hội . Những năm qua, c ác cấp Hội đã làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm của xã hội, làm nền tảng để hội viên hiểu đúng bản chất của vấn đề nảy sinh, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong các nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB được giới thiệu bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở các cấp có tỷ lệ khá cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, có 2.610 CCB được bầu vào cấp ủy đảng các cấp; 63 CCB tham gia BCH Đảng bộ cấp trên cơ sở; 1.854 CCB được bầu vào HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, hội viên CCB ; hướng dẫn các đối tượng CCB được thụ hưởng chế độ chính sách, kê khai trung thực, tạo cơ sở để các cấp xét duyệt đúng đối tượng, đúng chế độ; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm chặt chẽ; với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội xét cấp thẻ Bảo hiểm y tế và chi trả trợ cấp mai táng phí đối với CCB theo quy định của Pháp lệnh CCB. Chủ động kiến nghị, phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 146-NĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt và thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, Hội CCB các cấp đã cụ thể hóa và gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các cuộc vận động, phong trào khác ở cơ sở nhằm khơi dậy nguồn nội lực từ các CCB. Đặc biệt, các cấp Hội đã chú trọng đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” gắn với thực hiện phong trào "Dân vận khéo" ; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ xây dựng làng, khu dân cư văn hóa”  phong trào “CCB chung tay bảo vệ môi trường”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Qua triển khai thực hiện phong trào, nhiều gia đình CCB trong tỉnh đã tích cực chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng quy mô, mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh làm giàu hợp pháp; đã xuất hiện nhiều m ô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ như các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại…, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và giúp đỡ hàng nghìn hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Mô hình sản xuất đá cây và kinh doanh xăng dầu của gia đình cựu chiến binh Ngô Xuân Thinh (xã Thanh Thủy) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 16 lao động

Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn p hối hợp với Hội Doanh nhân CCB, đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH cung cấp thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho hội viên CCB nắm được các chính sách ưu đãi hỗ trợ về vốn cho hộ hội viên CCB nghèo được vay vốn ở các nguồn vốn nhận uỷ thác của Hội như: Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; Ngân hàng CSXH, v ốn của MTTQ tỉnh với tổng dư nợ 456.764 triệu đồng cho 9.278 hộ vay; vốn Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn dư nợ 138,636 triệu đồng, giải quyết cho 3.830 lao động.

Với sự linh hoạt, đa dạng, phong phú trong các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB các cấp, đời sống của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Kết quả, tính đến ngày 30/10/2022, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 0,46%; hộ cận nghèo còn 1,1%; hộ khá, giàu 72,86%; hộ trung bình 25,5%.   Trong phong trào  “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2022, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia thực hiện tốt 19 tiêu chí , t rong đó hiến trên 475.200m2 đất, tham gia 274.000 ngày công, trồng 116.200 cây xanh; ủng hộ, đóng góp trên 65 tỷ 800 triệu đồng .

Cùng với các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế , c ác hoạt động tình nghĩa luôn được các cấp hội CCB tích cực tham gia; đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên quyên góp và huy động kinh phí từ các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động tình nghĩa với tổng số tiền 26,2 tỷ đồng; đã ủng hộ xây mới, sửa chữa 241 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (105 nhà xây mới,136 nhà sửa chữa) với số tiền trên 11,2 tỷ đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 4,5 tỷ đồng; hội viên bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 500 triệu đồng; quỹ khuyến học 3,2 tỷ đồng; ủng hộ quỹ vắcxin trên 5,5 tỷ đồng , ủng hộ vật chất trên 8,6 tỷ đồng; tặng 1 triệu phần quà cho các tỉnh phía Nam trong đợt dịch thứ 4.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tổ chức Hội CCB trong tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cơ sở Hội chưa thực hiện tốt công tác tham mưu , đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp để củng cố, xây dựng tổ chức và hoạt động của hội; chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động có nơi chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị nhiều nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh thời gian tới, tỉnh Hải Dương xác định cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt, phổ biến sâu rộng và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư . Tiếp tục t ăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng , nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên CCB , Cựu quân nhân; phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ "; tiếp tục phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh các cấp t ham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh . Đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động của Hội theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình; luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt dộng Hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành có liên quan để thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Hội CCB. Tiếp tục p hát huy hơn nữa tiềm năng đa dạng của CCB trong tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chức năng giám sát, phản biện xã hội , qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương, cơ sở.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: