Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Ban Dân vận Tỉnh uỷ Hải Dương: Chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận

Thứ Bảy 16/09/2023 19:47

Xem với cỡ chữ
Công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng. Những kết quả nổi bật trong tác dân vận của tỉnh thời gian qua càng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

9 tháng đầu năm 2023,  với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp đổi mới lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; từng bước xây dựng và thực hiện  phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để người dân tích cực tham gia  góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2023

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đời sống của quần chúng Nhân dân, tình hình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Kế hoạch  thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới ; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ,   ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về công tác dân vận như : sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;  10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới";  5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục năm 2023.

Đặc biệt, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới công tác dân vận theo hướng bám sát thực tế, hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là nắm tình hình công tác dân vận ở cơ sở  những địa bàn phức tạp về công tác dân tộc, tôn giáo để tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe, tập hợp các ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các chức sắc, chức việc các tôn giáo và Nhân dân, tổng hợp báo cáo, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, giải quyết kịp thời như: nắm tình hình hoạt động của các “hiện tượng tôn giáo mới”, các điểm nhóm Tin lành hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh ; chủ trì tham mưu với Tỉnh ủy tổ chức 1 cuộc kiểm tra của cấp ủy việc thực hiện Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân tại 3 đơn vị; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, các vụ việc liên quan đến tôn giáo.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương với cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Để thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã quan tâm, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác dân vận như: Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh , Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trong việc ký kết Chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ  môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2023 – 2025”;  phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các điều kiện phục vụ hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; hướng dẫn khối dân vận cơ sở xây dựng và triển khai chương trình công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2023; Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 -2025…

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ban đã cử các đồng chí là Trưởng các phòng chuyên môn của Ban tham gia giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố như: Thành phố Hải Dương, Kim Thành, Bình Giang, Chí Linh, Kinh Môn, Tứ Kỳ. Chủ động tham mưu tốt nội dung giao ban giúp Thường trực Tỉnh ủy giao ban định kỳ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh hằng quý. Ban cũng chủ trì, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước khác trong các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước.

Trong 3 tháng cuối năm 2023 , Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định sẽ tiếp tục nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa để tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023. Đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện tốt  hai nhiệm vụ trọng tâm, sáng tạo và đột phá của hệ thống dân vận các cấp, đó là: “Hệ thống dân vận các cấp tham gia, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành và đồng thuận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án và bảo vệ môi trường và “Hệ thống dân vận các cấp tham mưu thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân”. T ham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết  20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Báo cáo kết quả kiểm tra việc hiện thực hiện Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; phối hợp t ổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2023). Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân cũng như những khó khăn, vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

 

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: