Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Giải pháp tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ Hai 11/09/2023 20:23

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận có hiệu quả và đi vào cuộc sống. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng và tăng cường. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận như: Chương trình hành động số 37-CTr/TU, ngày 20/8/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25 ; Chỉ thị số 29- CT/TU, ngày 16/7/2014 về “Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 25/10/2019 v ề việc đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền tham gia phòng ngừa và giải quyết các điểm phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh Hải Dương ; Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1362-QĐ/TU; Quy chế số 08; Quy chế số 03 - QC/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 11/4/2018 về thực hiện công tác dân dận giai đoạn 2018-2021; Chương trình phối hợp số 0 2 -CTr/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 19/5/2022 về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2025. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND , ngày 31/8/2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh; Chỉ thị số 24/CT-UBND , ngày 15/11/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính tỉnh Hải Dương; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 ban hành quy định về “Tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương”. Đồng thời b an hành k ế hoạch công tác dân vận hàng năm, k ế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận Tỉnh ủy các giai đoạn, kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, đánh giá công tác dân vận.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp . Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát đều ban hành thông báo kết luận, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra chuyên đề về 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 đối với Ban Thường vụ 4 huyện và người đứng đầu 3 sở, ngành. Từ năm 2013 đến hết năm 2022 các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tiến hành 1.224 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác dân vận với tổ chức đảng, đảng viên.

Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận đã ký kết . T ập trung chỉ đạo, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động n hân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của n hân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời giải quyết, tránh phát sinh điểm nóng phức tạp... Chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định 217 -QĐ/TW , 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã c hủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trong đó t ập trung tham gia góp ý đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, dự thảo một số nghị quyết, quy chế, kết luận có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số chủ trương nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ; chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các phong trào hành động cách mạng để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW , Kết luận số 21 -KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời tập trung chỉ đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Hệ thống Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp thể hiện được vai trò tham mưu và nòng cốt trong công tác dân vận, nhất là việc nắm bắt kịp thời dư luận trong nhân dân có liên quan đến sản xuất, kinh tế, đời sống, định hướng dư luận xã hội, giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước.

Công tác tổ chức cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm ; t ập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, dân chủ, khách quan đúng quy định, quy trình, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Việc điều động và luân chuyển cán bộ bám sát nguyên tắc về công tác cán bộ, nhất là năng lực, trình độ của cán bộ, yêu cầu công tác, nhiệm vụ chính trị. Chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, gắn với rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 18 -NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Các cấp, các ngành tích cực đổi mới công tác dân vận chính quyền; tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy về công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, trên tất cả các lĩnh vực; kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 99,283%. Hiện nay , Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định công bố trên 1.470 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 sở, ban, ngành, đạt tỷ lệ 100% TTHC phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một của liên thông. UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền ra thực hiện tại Bộ phận “Một cửa” (trừ một số thủ tục theo quy định tại điểm a, b Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) .

Các cơ quan tư pháp tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực được giao, nhất là tăng cường cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; thực hiện tốt đối thoại, hoà giải tại toà án.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình và hoạt động của lực lượng vũ trang . Nội dung tuyên truyền luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chú trọng phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương , như: Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, về xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Luật Quốc phòng, Luật dân quân tự vệ , Luật nghĩa vụ quân sự , Luật lực lượng dự bị động viên và chính sách hậu phương q uân đội. Đặc biệt, trong hai năm 2020, 2021, đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phối hợp tuyên truyền về phương pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe n hân dân; tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân nhận diện được âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam…

Công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, Nhân dân được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó quy định rõ người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải tổ chức tiếp xúc, đối thoại ít nhất 1 năm/lần được thực hiện ở cả 3 cấp. V iệc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp dân được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện nền nếp và ngày càng chú trọng ; đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; kịp thời giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài.

Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận có nhiều đổi mới và ngày càng chặt chẽ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương; 100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế công tác dân vận của địa phương, đơn vị theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc phân công 01 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách và 01 cán bộ giúp việc theo dõi công tác dân vận của Đảng. Đồng thời, duy trì nền nếp chế độ giao ban, làm việc định kỳ giữa Thường trực cấp uỷ với Ban dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về tình hình nhân dân và công tác dân vận.

Toàn tỉnh hiện nay đã xây dựng được trên 1.000 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu ở các lĩnh vực . Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã chủ động ban hành Hướng dẫn chi tiết về xây dựng mô hình, điển hình Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025. Hàng năm Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng phim, phóng sự, tin, bài giới thiệu mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tuyên truyền trên báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh . Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã cơ bản đảm bảo chỉ tiêu biên chế theo quy định; trong đó đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 12/12 đồng chí Trưởng Ban Dân vận huyện, thị, thành uỷ là Ủy viên Ban Thường vụ cấp uỷ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, đó là : Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đ ảng về công tác dân vận ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, chưa đồng bộ . Công tác nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, nhất là địa phương có những vấn đề bức xúc, phức tạp có lúc, có nơi chưa cụ thể, kịp thời . Công tác dân vận của chính quyền còn một số hạn chế, chậm chuyển biến; tình trạng đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn diễn ra; việc tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân một số cơ sở, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời ; chế độ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể việc thiếu chặt chẽ, đồng bộ, chưa nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là trong công tác giải quyết những vấn đề về đất đai, liên quan đến đời sống của nhân dân. Việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đ ảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương, cơ sở còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Hoạt động của Khối dân vận cơ sở, Tổ dân vận thôn, khu dân cư tuy đã được đổi mới nhưng còn chậm, hình thức chưa đa dạng, phong phú..

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là , Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của đ ảng, chính sách pháp luật của n hà nước, đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận . Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong toàn Đảng bộ tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43- KL/TW gắn với thực hiện Quyết định số 23- QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Chỉ thị số 33/CT - TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Hai là , Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở... bằng việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của đ ảng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh thành các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị và đáp ứng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của n hân dân; đặc biệt chú ý đến các chương trình phát triển nhằm nâng cao đời sống cho n hân dân khu vực nông thôn. Tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với n hân dân để giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở.

Ba là , Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc , các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là , Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới. 

Năm là , Tiếp tục thực tốt các chương trình phối hoạt động công tác dân vận giữa Ban Dân vận và các ban, ngành cùng cấp. Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện dân chủ, công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận; kịp thời tham mưu biểu dương, khen thưởng và đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: