Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thứ Hai 11/09/2023 20:09

Xem với cỡ chữ
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” (Chỉ thị số 21), đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với công tác phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ tăng cơ hội phấn đấu, phát huy trí tuệ, cống hiến và trưởng thành. Đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ được cải thiện hơn, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận chính sách của phụ nữ được nâng lên, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ, luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, cụ thể như: C hỉ thị số 27-CT/TU, n gày 26/3/2018 về t iếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của mỗi cá nhân, tổ chức, gia đình và cộng đồng đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Qua đó, các cấp ủy, các ngành và toàn xã hội quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ. Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp đấu tranh xử lý vi phạm chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em.

Để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, các cấp ủy đ ảng trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ , do đó tỷ lệ nữ giữ các chức danh lãnh đạo ở các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều tăng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 , cụ thể : Cấp tỉnh đạt 15,4% (tăng 0,9%); cấp huyện đạt tỷ lệ 19% ( tăng 6,7%); cấp cơ sở đạt tỷ lệ 20,23% (tăng 4,62%). Cấp tỉnh có 1/16 người tham gia Ban Thường vụ (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh); cấp huyện: 10/12 người, trong đó có 1 Chủ tịch UBND huyện, 3 Phó Chủ tịch UBND huyện, 6 Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của tỉnh khoá XV đạt 33,3%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 về cơ bản tăng hơn nhiệm kỳ trước nhưng chưa đạt mục tiêu 30% nữ đại biểu HĐND ở cả 03 cấp, cụ thể là: cấp tỉnh là 28,57%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước là 2,01% ; cấp huyện là 26,78% thấp hơn so với nhiệm kỳ trước là 0,47%; cấp cơ sở  là 27,83%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước là 2,9%.

Tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, phó các ban, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh chiếm 20,45%; cấp huyện chiếm 35,17%.

Các cấp ủy đ ảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án 938 của Chính phủ về "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027", Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", với nhiều nội dung, hình thức hoạt động cụ thể mang hiệu quả tích cực, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, như: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực, xây dựng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững . Trong 5 năm qua, đã có gần 400 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ trên địa bàn tỉnh, trong đó có 43 ý tưởng được trao giải tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, 3 ý tưởng vào vòng chung kết cấp quốc gia và đoạt giải; 20 mô hình kinh tế tập thể (6 Hợp tác xã) và 500 số doanh nghiệp nữ được thành lập; hỗ trợ thành lập 14 Tổ hợp tác và 66 mô hình liên kết có phụ nữ tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị.

Các cấp chính quyền tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt chức năng tham gia phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN các cấp tích cực đã tổ chức 268 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Nghị định 56, Luật Trẻ em, pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục, việc thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ( Nghị quyết 68-NQ/CP ) ; tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ vào Dự thảo một số Bộ Luật, Luật (sửa đổi, bổ sung), trong đó quan tâm kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến lao động nữ, phụ nữ, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới... Những ý kiến đóng góp, kiến nghị của các cấp Hội đã được cấp uỷ, chính quyền, các ngành nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung điều chỉnh phù hợp trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương . Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Hội LHPN các cấp đã tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ xã hội của tổ chức Hội Phụ nữ với các cấp, các ngành và các lực lượng xã hội.

Công tác dạy nghề, đào tạo nghề được cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện; giai đoạn 2017-2022, các đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn . Các cấp Hội phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 - Phụ nữ Hải Dương, các Trung tâm dạy nghề, các công ty trong và ngoài tỉnh tổ chức 144 lớp dạy nghề cho 7.261 phụ nữ ; tư vấn giới thiệu 8.948 lao động nữ vào làm việc tại các khu công nghiệp; tư vấn du học nước ngoài, xuất khẩu lao động được hơn 7.000 trường hợp; tiếp tục duy trì nghề móc, thêu, mây tre đan, may mặc,... tạo việc làm tại chỗ cho 24.100 chị ở các cơ sở với thu nhập bình quân từ 1,5 triệu – 5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tích cực vận động các hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và hiện nay là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” . C ác cấp Hội thực hiện 1.526 công trình, phần việc, giúp 6.639 hộ đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” “ 5 có, 3 sạch” ; duy trì hoạt động 1.301 Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” , “ Gia đình hạnh phúc”, ...với 79.925 thành viên . Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đã thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thực hiện nghiêm túc các quy định, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của Nhà nước và địa phương về phụ nữ và công tác phụ nữ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các Luật liên quan đến phụ nữ; hưởng ứng, triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ; đã nhận đỡ đầu 1.069 cháu với tổng số tiền cam kết hỗ trợ là trên 19 tỷ, trong thời gian từ 3 - 5 năm.

Bằng những hoạt động thiết thực, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của tỉnh đạt được nhiều kết quả nhất định, tạo được niềm tin trong nhân dân. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ. Nhiều mô hình mới về phụ nữ được duy trì hiệu quả, vừa chăm lo, bảo vệ phụ nữ vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Có thể khẳng định, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tiến bộ; đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị tăng về số lượng và chất lượng; vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ trong tình hình mới , tỉnh Hải Dương xác định cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư tới toàn thể các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; tiếp tục triển khai đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị số 27-CT/TU, n gày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ, nhất là công tác cán bộ nữ ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Hai là , Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Nghiên cứu, rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án liên quan đến công tác phụ nữ, đặc biệt quan tâm đến các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; khuyến khích hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; quan tâm đến đối tượng phụ nữ đặc thù, phụ nữ yếu thế.

Ba là, Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chăm lo công tác phụ nữ; tạo điều kiện, cơ chế để cán bộ nữ tham gia công tác quản lý nhà nước, tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; có chủ trương cụ thể nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới.

Bốn là , Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ, quan tâm cán bộ nữ trẻ, có năng lực và uy tín trong công tác; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ nữ; xác định rõ cơ cấu, độ tuổi trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy các cấp.

Năm là , Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, níu kéo nhau; chống các tư tưởng coi thường, các hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ nữ. Phát huy tính năng động, sáng tạo Hội LHPN các cấp; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt vai trò đại diện của tổ chức Hội trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: