Thứ sáu, ngày 1/3/2024

Tăng cường chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ Tư 13/09/2023 08:44

Xem với cỡ chữ
Ngày 12/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Công văn 940-CV/TU về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện trong các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, hội viên, thanh niên Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Kết luận số 80-KLTW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên đối với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh phối hợp chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Đại hội, chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện trình Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các thành phần thanh niên vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Báo cáo chính trị trình Đại hội cần đánh giá đúng, khách quan thực trạng công tác Hội và phong trào thanh niên trên tất cả các mặt; khẳng định kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể về nội dung hoạt động của Hội nhiệm kỳ mới; quan tâm chú trọng khối đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia vào các hoạt động tạo sự chuyển biến mới trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu và phát huy thanh niên.

3. Công tác nhân sự của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh cần đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Xây dựng Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp có cơ cấu, số lượng hợp lý, chú trọng tính liên hiệp, tính đại diện, tiêu biểu cho khối đoàn kết các tầng lớp thanh niên; đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Ủy ban Hội. Việc giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mỗi cấp đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao đối với tổ chức Hội. Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các thành phần thanh niên, tổ chức thanh niên đóng góp tâm huyết, trách nhiệm góp phần cho thành công Đại hội.

4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh; đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là cán bộ, hội viên, thanh niên.

5. Quan tâm, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở xong trong tháng 5/2024, cấp huyện xong trong tháng 8/2024, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xong trước ngày 15/10/2024.

Trần Linh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: