Thứ bảy, ngày 20/4/2024

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tứ Kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai 12/12/2022 15:51

Xem với cỡ chữ
Ngày 12/12/2022, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tứ Kỳ đã chủ trì hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban và bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về (1) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (2) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (3) Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2022 của một số đảng uỷ; việc thực hiện đăng ký nêu gương năm 2022 của một số cán bộ diện Huyện ủy quản lý; (4) Dự kiến Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023 và một số báo cáo quan trọng khác.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực. Kinh tế phát triển, tăng 14,5% so với năm 2021; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo; nhân dân trong huyện luôn ổn định, đoàn kết, tích cực tham gia lao động sản xuất xây dựng quê hương. Quốc phòng  - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, của đất nước được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hoàn thành xuất sắc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện; huyện đã tổ chức thành công Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương lao động hạng 3. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục có tiến bộ mới; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Triển khai thực hiện các bước trong quy trình quy hoạch cấp ủy, cán bộ quản lý theo hướng dẫn của tỉnh ủy bảo đảm đúng theo kế hoạch. Triển khai, quán triệt kịp thời, nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết vào cuộc sống; công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên; phát huy mạnh mẽ công tác dân vận, tập hợp, đoàn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sâu sát cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc, giao nhiệm vụ

Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh các hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Năm 2023, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đề ra theo Nghị quyết  của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó phân công rõ người, rõ việc, mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể:

1. Đảng bộ huyện phấn đấu mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 42/42 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc. 303/303 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp ít nhất 150 đảng viên mới. Thành lập 1-2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ bình quân đạt 85% trở lên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% ủy ban MTTQ cấp xã, 100% tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là: 06/23 MTTQ xã; 8/24 hội phụ nữ cơ sở; 9/33 tổ chức đoàn cơ sở; 6/26 hội CCB cơ sở; 7/23 hội nông dân cơ sở; 30/144 công đoàn cơ sở.

2. Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các chủ trương, chính sách trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các quy định, hướng dẫn mới của Đảng tới các bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó chú trọng nội dung cốt lõi, thiết thực, phù hợp, cần thiết đối với từng loại hình, từng nhóm đối tượng, địa bàn

3. Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 để kiểm điểm, đánh giá, rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,…của Trung ương và cấp ủy cấp trên; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp còn lại của nhiệm kỳ. Cấp cơ sở sơ kết trong quý 1/2023; huyện sơ kết trong quý 2/2023.

4. Chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và tổ cộng tác viên BCĐ 35 huyện. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tập thể và thực hiện đăng ký nêu gương của cá nhân cán bộ, đảng viên.

5. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 27/9/2021 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới và Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về luân chuyển cán bộ. Triển khai thực hiện đề án về tinh giản biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2022-2026. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước.

6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện nghiêm Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nhất là giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ; chủ động kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế phối hợp, quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và kịp thời triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

7. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn và các quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chú trọng tiếp xúc chuyên đề, quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại. Thực hiện hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025" năm 2023. Tổ chức thành công đại hội Công đoàn, đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

8.  Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 28/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo lịch tiếp công dân đã xây dựng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

9. Tiếp tục cải cách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: hạn chế họp, hội nghị và chủ yếu theo hình thức trực tuyến, kết hợp nhiều nội dung trong một hội nghị; tăng cường làm việc trực tiếp tại cơ sở; ứng dụng công nghệ tin học trong thông tin báo cáo, xử lý văn bản, họp không giấy, tích hợp hệ thống thông tin mạng nội bộ khối Đảng với khối Nhà nước, tiến tới không lưu hành văn bản giấy.

Văn phòng Huyện ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: