Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Hải Dương: Kiện toàn lại Trung tâm y tế cấp huyện

Chủ Nhật 28/05/2023 18:18

Xem với cỡ chữ
Ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án kiện toàn lại Trung tâm y tế cấp huyện.

 

Hình ảnh minh họa Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Theo đó, việc kiện toàn lại Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế nhằm mục tiêu để đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 07/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.  Đồng thời, nhằm sắp xếp các khoa, phòng và đơn vị thuộc Trung tâm đảm bảo tinh gọn, hợp lý và thực hiện đầy đủ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; khai thác tối đa nguồn lực nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả năng phòng bệnh, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác phục vụ nhân dân trong trên địa bàn cấp huyện. Thực hiện lộ trình về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, gắn với tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên. Đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y tế.

Các Trung tâm y tế cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe sinh sản; an toàn thực phẩm; dân số. Đồng thời, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương; thực hiện kết hợp quân - dân y theo đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...

Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc (Riêng Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn có cở sở 2, bố trí Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc). Trung tâm y tế huyện gồm 5 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế huyện (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực).

Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế cấp huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động cơ cấu tổ chức của Trung tâm, các đơn vị thuộc Trung tâm và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND tỉnh giao hoặc phê duyệt.

Về tên gọi và trụ sở làm việc: Giữ nguyên tên gọi và trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế 12 huyện, thị xã, thành phố hiện có...

Đính kèm toàn văn bản:  / CKeditorData/tintuc/files/QDDI-2023-965-1.pdf

Trần Hà

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: