Thứ ba, ngày 23/7/2024

Không sử dụng Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thứ Bảy 27/08/2022 15:03

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính có hướng dẫn về hoạt động của Quỹ phát triển đất của địa phương

Ảnh minh họa

Ngày 15/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8114/BTC-QLCS về hoạt động của Quỹ phát triển đất của địa phương.
Theo đó tại Công văn số 8114/BTC-QLCS hướng dẫn nội dung “Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” tại điểm (ii) mục 2 Công văn số 4507/BTC-QLCS, ngày 19/5/2022 như sau:
Tại Điều 111 Luật Đất đai 2013, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định các nội dung ứng vốn của Quỹ phát triển đất; Trong đó, đối với nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Quỹ phát triển đất chỉ được ứng vốn cho Tổ chức được nhận vốn ứng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Không sử dụng Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chỉ được thực hiện ứng vốn theo quy định nêu trên.
Do đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát thực tế việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ phát triển đất. Nếu việc thực hiện đã triển khai theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành thì báo cáo UBND tỉnh, thành phố quyết định tiếp tục thực hiện; trường hợp chưa phù hợp thì báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh, thành phố để điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

/CV so 8114.pdf

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: