Thứ ba, ngày 23/7/2024

Hải Dương lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ Tư 10/08/2022 11:12

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Luật Bảo vệ môi trường ngày 11/11/2020; Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Quy hoạch tỉnh Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương đã xây dựng xong dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương .

UBND tỉnh Hải Dương gửi tài liệu xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố và các tổ chức có liên quan tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương (tài liệu đính kèm).
Mọi ý kiến đóng góp vào dự thảo đề nghị gửi trực tiếp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (địa chỉ: số 58 phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đồng thời gửi về địa chỉ email: sokehoachvadautu34@gmail.com trước ngày 05/9/2022 để tổng hợp.
-   Bấm vào đây để tải tài liệu .

- Ngày kết thúc xin ý kiến: 05/09/2022

VPTU (nguồn UBND tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: