Thứ năm, ngày 20/6/2024

Một số nguyên tắc quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Chủ Nhật 14/08/2022 09:45

Xem với cỡ chữ
Bộ Chính trị quy định 04 nguyên tắc quản lý biên chế của hệ thống chính trị

Ảnh minh họa

Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 70-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị được ban hành. Trong đó, đưa ra 04 nguyên tắc quản lý biên chế của hệ thống chính trị, cụ thể:
- Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế trong hệ thống chính trị; Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế theo quy định.
- Tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.  
- Giao chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương.  
- Tăng cường phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng biên chế;
Chỉ thực hiện tăng chỉ tiêu biên chế khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ.
Quy định số 70-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 253-QĐ/TW năm 2014.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: