Thứ hai, ngày 29/5/2023

Cẩm Giàng: Ký cam kết cải cách thủ tục hành chính

Thứ Bảy 26/02/2022 18:44

Xem với cỡ chữ
Chiều ngày 24/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Năm 2022, huyện phấn đấu chỉ số cải cách hành chính đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ số cải cách hành chính của 90% số xã, thị trấn từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95-100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính đạt từ 90% trở lên; 30% thủ tục hành chính của cá nhân và tổ chức được thực hiện mà không phải cung cấp giấy tờ, tài liệu do đã được thực hiện thành công trước đó; tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển nội bộ giữa các cơ quan thực hiện bằng phương thức điện tử…

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Cẩm Giàng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác cải cách hành chính; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm đúng tiến độ và đạt kết quả; các đơn vị bảo hiểm, thuế, công an huyện thực hiện ngay việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa mới của huyện…

Tại hội nghị, lần đầu tiên huyện Cẩm Giàng tổ chức ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 giữa lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện. Đây là một trong các biện pháp quyết liệt nhằm cải cách hành chính của huyện trong năm nay.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nhanh chóng triển khai kế hoạch cải cách hành chính của huyện và của cơ quan đơn vị; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm đếm kết quả theo tuần để kịp thời khắc phục những tồn tại; phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã cam kết thực hiện. Thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu, bố trí công chức, viên chức phù hợp, tạo điều kiện để công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ. Khắc phục ngay việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã có hồ sơ trễ hẹn phải tổ chức xin lỗi, nêu rõ lý do; nếu quá 3 lần trễ hẹn sẽ xem xét đánh giá trách nhiệm…

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền quy trình tiếp nhận và giải quyết để người dân nắm và thực hiện. Thường xuyên cập nhật văn bản thủ tục hành chính hết hiệu lực, mới ban hành để công khai và thực hiện, tránh tình trạng viện dẫn văn bản hoặc công khai thủ tục hành chính đã hết hiệu lực. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Rà soát lại cơ sở vật chất, ưu tiên nguồn ngân sách phục vụ việc xây mới phòng một cửa và trang thiết bị theo hướng hiện đại, bảo đảm tất cả hố sơ của tổ chức cá nhân đều được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa kể cả thủ tục hành chính thuộc công an tại các xã, thị trấn. Đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử trong đó rà soát lại hệ thống mạng, đường truyền, các phần mềm quản lý...

Trần Tâm