Thứ tư, ngày 29/5/2024

Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai 16/01/2023 08:18

Xem với cỡ chữ
Đó là nội dung tham luận của đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy

Đ/c Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy tham luận tại Hội nghị

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động triển khai nhiều công việc, phối hợp nhịp nhàng, đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá có liên quan đến ngân sách Nhà nước; Quy định về tiếp nhận, xử lý và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy. Tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng”.

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và là một dấu mốc quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành kịp thời, đầy đủ Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Quy định về chế độ thông tin báo cáo, Quy định về xử lý đơn thư gửi đến Ban Chỉ đạo, các báo cáo, tờ trình, chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham mưu đưa 06 vụ việc, vụ án phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức tham dự tại các buổi tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình khiếu kiện của người dân tại các địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vụ việc nổi cộm, không để phức tạp tình hình, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, xử lý 1.046 đơn; trong đó, đã chuyển, yêu cầu xử lý 257 đơn, đã có 230/257 đơn có báo cáo kết quả giải quyết.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan bản vệ pháp luật rà soát, đánh giá, phân loại các vụ việc, vụ án phức tạp, có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý đối với 13 vụ việc, vụ án về tham nhũng, chức vụ (cũ 10, mới 03), đã giải quyết dứt điểm 08 vụ việc, vụ án, còn tiếp tục theo dõi 05 vụ việc, vụ án. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, tổ chức  kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện nhiệt đới; qua kiểm tra, đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 2 đảng viên có vi phạm.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp uỷ đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chưa phát hiện và đấu tranh kịp thời với những trường hợp có biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện sớm xong tiến độ xử lý, giải quyết còn chậm; một số khâu trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giám định, định giá còn chậm, dẫn đến việc xử lý các vụ án, vụ việc kéo dài.

Theo đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do một số cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, chưa kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng. Việc thực thi pháp luật, kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống. Năng lực, trình độ của một số cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác chống tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số quy định về phòng, chống tham nhũng thiếu đồng bộ, chưa phù hợp thực tiễn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Quang đã tham mưu, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ; hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu...

Phạm Thị Hoài, VPTU (Nguồn Ban Nội chính Tỉnh ủy)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: