Thứ ba, ngày 23/7/2024

Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thứ Tư 01/02/2023 08:25

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định công bố danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh giao Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức công bố, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; xem xét chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại 2023 trên địa bàn quản lý.

Xem Quyết định chi tiết tại đây!

VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: