Thứ sáu, ngày 8/12/2023

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Thứ Sáu 10/09/2021 00:20

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 09/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng dự có đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Hội nghị đã nghe và thảo luận về công tác tham mưu, triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Ghi nhận và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngành kế hoạch, đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể lãnh đạo Sở thời gian tới cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, tiến độ, có tư duy, tầm nhìn vượt trội, đột phá; hoàn thành trước 31/12/2021; hàng tuần báo cáo tiến độ cho Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn.Tập trung tham mưu lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 theo hướng đổi mới một cách căn bản, có giải pháp đột phá huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình, dự án hạ tầng giao thông, công trình trọng điểm... tạo động lực phát triển mới. Chủ động tham mưu các giải pháp, thực hiện tốt Nghị quyết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định các dự án đầu tư theo phương châm "5 rõ". Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu cơ chế, chính sách thu hút những nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, tạo sự phát triển đột phá cho tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về đầu tư. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính, thái độ thực thi công vụ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành kế hoạch và đầu tư.

Văn phòng Tỉnh ủy (BT)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: