Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ Tư 05/04/2023 16:29

Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 31/3/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, qua một năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã mang lại những kết quả tích cực bước đầu, làm tiền đề cho việc triển khai các nhiệm vụ những năm tiếp theo; nhận thức của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số quốc gia, trong đó có việc thực hiện Đề án 06 ngày càng toàn diện, đầy đủ, sâu sắc; người dân, doanh nghiệp dần nhận thức được những tiện ích do Đề án 06 mang lại, như việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) được đẩy mạnh; việc kết nối, chia sẻ giữa CSDLQG về DC với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh; tích hợp, kết nối và mở rộng thu thập dữ liệu dân cư, từng bước hình thành các dữ liệu lớn, hệ sinh thái công dân số, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương đã đầu tư từ lâu còn rời rạc, manh mún, chưa đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, chưa đáp ứng an toàn thông tin, an ninh mạng nên chưa thể thực hiện việc số hóa, kết nối, chia sẻ, liên thông, khai thác dữ liệu với CSDLQG về DC khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số của cán bộ, công chức, người được giao nhiệm vụ chưa thuần thục. Chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, chưa thực sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp vẫn cao. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền đạt kết quả cao nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, còn tình trạng “cát cứ” thông tin, lợi ích ngành, lợi ích cục bộ, nên người dân phải cung cấp lại thông tin và đi lại nhiều lần. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của nhiều cơ quan, đơn vị, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra… 

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022-2023, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, thúc đẩy thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

1. Phổ biến, quán triệt và khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc. Tăng cường quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06 và tiếp tục duy trì, quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Xác định triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, làm từ thấp đến cao, làm từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 519/KH-TCTTKĐA ngày 27/02/2023 và Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, chú trọng thực hiện nhiệm vụ về số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2023 là năm "Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới".

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, thống kê cụ thể các nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành năm 2022 của cơ quan, đơn vị là "điểm nghẽn" làm chậm tiến độ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh để chuyển sang nhiệm vụ cần thực hiện năm 2023. Hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

4. Bám sát chỉ đạo, tiến độ của Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động trong thực hiện các giải pháp, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm từng bước hình thành công dân số, xã hội số....

Trần Hà

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: