Thứ hai, ngày 17/6/2024

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Thứ Năm 01/12/2022 20:51

Xem với cỡ chữ
Điểm đổi mới của Hội nghị lần này là không đọc các tờ trình, báo cáo tại hội trường, dành tối đa thời gian cho các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng tại tổ thảo luận (tài liệu được gửi trước tới đại biểu thông qua ứng dụng Họp thông minh)

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 01/12/2022 (thứ Năm).

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

tranducthang Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; báo cáo kết quả cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị; các quy định nêu gương của Đảng và thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 20.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nói đi đôi với làm; báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15.11.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

HN BCH13 Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá kết quả phát triển của tỉnh tuy đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng vẫn chưa như kỳ vong, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Ngoài ra, vẫn còn một số nhiệm vụ rất quan trọng chậm hoàn thành so với yêu cầu tiến độ như lập quy hoạch tỉnh, triển khai các đề án, dự án trong kế hoạch đầu tư công, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những điểm nghẽn phải sớm khắc phục. Trên cơ sở ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh để tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới với tinh thần hoàn toàn vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh, không có tâm lý e ngại hay vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến đi thẳng vào vấn đề, thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.

Điểm đổi mới trong hội nghị lần này là không đọc các tờ trình, báo cáo tại hội trường, dành tối đa thời gian cho các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng tại tổ thảo luận (tài liệu được gửi trước tới các đại biểu thông qua ứng dụng Họp thông minh).

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII dự kiến làm việc trong 1,5 ngày và bế mạc vào chiều ngày 02/12/2022.

Trọng Nghĩa2K

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: