Thứ sáu, ngày 10/7/2020

Thanh Miện thực hiện công tác chi trả cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Năm 18/06/2020 09:39

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết 42/NQ- CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND huyện Thanh Miện tập trung chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, khẩn trương rà soát lập danh sách các đối tượng thụ hưởng và kịp thời chi trả cho người dân

Đ/c Khổng Quốc Toản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP

UBND huyện Thanh Miện đã chỉ đạo U BND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về chủ trương, chính sách hỗ trợ của Chính phủ;   xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và triển khai việc rà soát lập danh sách các đối tượng thụ hưởng đến từng khu dân cư, hộ gia đình . Công tác chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đảm bảo chính xác, minh bạch, không có trường hợp người dân kiến nghị hay thắc mắc về chế độ...  Hiện huyện Thanh Miện đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho 15.107 người thuộc 3 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng;  Đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia với số tiền tương ứng 18,312 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND huyện triển khai, hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện rà soát, lập danh sách lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo hướng dẫn của UBND tỉnh và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét hỗ trợ cho các lao động thuộc nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Phạm Thị Hoài, VPTU

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: