Thứ hai, ngày 17/6/2024

Danh mục tài liệu thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021

Thứ Ba 30/03/2021 19:55

Xem với cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành quyết định số 343-QĐ/TU, ngày 30/3/2021 về Danh mục tài liệu thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021.

Theo quyết định, tài liệu thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương năm 2021 gồm có 13 tài liệu kiến thức chung (Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật cán bộ, công chức; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các Nghị định, quy định, hướng dẫn có liên quan); ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; ngoại ngữ Tiếng Trung tương đương bậc 2 (HSK cấp 2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Chi tiết văn bản tại đây

 

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: