Thứ sáu, ngày 29/9/2023

Tài liệu phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển các vùng, địa phương

Thứ Tư 19/04/2023 09:07

Xem với cỡ chữ
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù
Trongnghia2k

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: