Thứ năm, ngày 22/4/2021

Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt để Hải Dương phát triển bứt phá

Thứ Sáu 12/02/2021 08:55

Xem với cỡ chữ
Nhân dịp xuân mới Tân Sửu, phóng viên Báo Hải Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy về dấu ấn đậm nét của Hải Dương trong năm qua.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng thăm vùng trồng cam ở phường Thất Hùng (Kinh Môn)

-Trước hết, xin chúc mừng đồng chí đã đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Năm 2020, cùng với cả nước, tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ một số cảm nhận cũng như những bài học kinh nghiệm quý từ việc Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp?

- Hải Dương đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, 100% các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để tổ chức thành công đại hội, bảo đảm thời gian, quy trình, nội dung, đúng quy định và tuyệt đối an toàn; gồm có: 15 đảng bộ cấp trên cơ sở; 676 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 235 đảng bộ xã, phường, thị trấn và 441 chi bộ, đảng bộ cơ sở ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, quân đội, công an; 4.270 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng. Thành công từ Đại hội Đảng bộ các cấp tạo tiền đề quan trọng để các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý:

Thứ nhất, đó là phải quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản liên quan về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể; ban hành Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 23.8.2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 28.5.2020 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy các cấp đã kịp thời quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản của Trung ương, các ban Đảng Trung ương về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng thuộc tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội theo đúng quy định.

Thứ hai, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các văn kiện, tài liệu phục vụ đại hội. 

Trong quá trình chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội và công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã bố trí các buổi làm việc trực tiếp với cấp ủy cơ sở để nghe và cho ý kiến về nội dung cụ thể của dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. 

Báo cáo chính trị trình đại hội được cấp ủy tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; nội dung tương đối gọn, có chất lượng; đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nét mới nhiệm kỳ này là trong báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên cơ sở đều xây dựng định hướng nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được chuẩn bị khá tốt. Các báo cáo tham luận được chuẩn bị tương đối chu đáo. Các cấp ủy cơ sở đã quan tâm xây dựng dự thảo chương trình hành động với mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và các chương trình, đề án cụ thể nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để trình Đại hội Đảng bộ thảo luận, tham gia ý kiến.


Phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ là một trong bốn trụ cột trong chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2030. Trong ảnh:  Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam là dự án lớn nhất của Tập đoàn Huyndai Motor trên toàn thế giới

Thứ ba, công tác nhân sự ở Đại hội các cấp được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, đúng nguyên tắc. 

Quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18.10.2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 27.11.2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các hội nghị giới thiệu nhân sự cấp uỷ khóa mới được tiến hành nghiêm túc, phát huy dân chủ, đúng nguyên tắc quy định. Nhân sự được giới thiệu vào danh sách bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy và các chức danh lãnh đạo đều bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn, có số phiếu giới thiệu tín nhiệm tập trung cao và có số dư theo quy định. Việc bầu cử tại đại hội đã thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Danh sách bầu cử cấp ủy bảo đảm số dư theo quy định. 100% các đại hội đã bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành với số phiếu tập trung cao; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cơ bản được bảo đảm. Các đại hội bầu đủ số lượng đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên với số phiếu tập trung cao.

Thứ tư, công tác tuyên truyền về Đại hội các cấp với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; bảo đảm công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm tại từng thời điểm, đúng nội dung và thời gian đề ra. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành 14.000 áp phích tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 14.000 áp phích tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 5.000 cuốn tài liệu Hỏi đáp. Hằng tháng, định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm thông tin, tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng đấu tranh, phản bác những hành vi lợi dụng việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương, các tạp chí, đặc san, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước; phát huy hiệu quả hoạt động của Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đây là công trình có quy mô đẹp, hoành tráng cùng với trang trí khánh tiết đẹp, rực rỡ đã tạo khí thế phấn khởi góp phần vào thành công của đại hội. 

Thứ năm, công tác tổ chức điều hành linh hoạt, nâng cao chất lượng thảo luận thể hiện rõ nét ở Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tại đại hội, các đại biểu được gửi phiếu lấy ý kiến, gợi ý những nội dung cần tập trung thảo luận về những vấn đề khó, mới, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung thảo luận, tham luận tại đại hội. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, có 89 ý kiến tham gia vào các văn kiện trình đại hội (trong đó có 17 ý kiến trực tiếp tham luận tại hội trường, 72 ý kiến tham gia tại các tổ thảo luận). Đặc biệt, điểm mới của các đại hội lần này là đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tại hội nghị quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu được tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình hành động. Nhìn chung, các tham luận được chuẩn bị chu đáo, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao; tập trung làm rõ thêm kết quả đạt được nhiệm kỳ trước, những vấn đề, chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề công tác trọng tâm của Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Thứ sáu, công tác an ninh, phục vụ Đại hội các cấp được bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội, kịp thời nắm bắt tình hình, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những vấn đề phức tạp, những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chính trị nội bộ. 

-Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là kết tinh trí tuệ, công sức, tâm huyết của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng thời đã thể hiện nhiều tư duy, quan điểm mới. Là người đóng góp nhiều công sức xây dựng báo cáo chính trị, xin đồng chí chia sẻ về tư duy, quan điểm mới nêu trong báo cáo này?

- Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã kế thừa nhiều quan điểm, bài học kinh nghiệm quý từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, trước bối cảnh và yêu cầu phát triển mới, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, định hướng và cách tiếp cận mới. 

Báo cáo chính trị đã thể hiện khát vọng lớn và tầm nhìn xa hơn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Điều đó thể hiện ngay ở tiêu đề của báo cáo chính trị, đó là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương". Tiêu đề trên nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã được Đảng ta chú trọng thực hiện và đạt nhiều thành quả trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cần tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ này. Qua đó cũng xác định phải phát huy ý chí, khát vọng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, để đáp ứng kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà là phát triển bứt phá, không chịu thua kém các tỉnh có điều kiện tương đồng trong vùng đồng bằng sông Hồng. Báo cáo chính trị xác định mục tiêu không chỉ trong 5 năm tới, mà là 10 năm và xa hơn là mục tiêu đưa Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh tới năm 2030 gồm: Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm - Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển. Bốn trụ cột là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Ba nền tảng là văn hóa và con người Hải Dương; môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Một trung tâm phát triển là TP Hải Dương. Ba đô thị động lực là TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, thị xã Bình Giang (nâng cấp huyện Bình Giang lên thị xã). Ba trục phát triển theo trục Bắc - Nam, trục Đông - Tây, trục dọc theo sông Thái Bình. Triết lý phát triển là "Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt". Phương châm hành động là: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Để thực hiện được những mục tiêu đó, tỉnh xác định các giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế trong thời gian tới như sau:
Thứ nhất, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại; các dự án có trình độ công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, quản trị thông minh, hiện đại, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách. Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo chuỗi giá trị.

Thứ hai, tập trung xây dựng các dự án, đề án để đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từng bước chuyển tư duy phát triển nông nghiệp từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Hoàn thiện mục tiêu xây dựng tỉnh nông thôn mới ngay trong năm 2021 và tiếp tục thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Thứ ba, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư - thương mại; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ của tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào một số lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng phát triển như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Thứ tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phấn đấu Hải Dương là một trong số tỉnh, thành phố có thứ hạng cao về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho một số doanh nghiệp lớn trong nước, có uy tín đang đầu tư trên địa bàn tỉnh phát triển trở thành doanh nghiệp đầu tàu, có quy mô vùng, liên vùng hoặc tầm cỡ quốc gia để dẫn dắt các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. 

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng có nhiều tư duy, quan điểm mới. Báo cáo chính trị nhấn mạnh đến nhiệm vụ nâng cao năng lực dự báo và khả năng xây dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn và khát vọng lớn, nhất là với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đổi mới phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải thích, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo cáo chính trị đề ra mục riêng "Nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức" là điểm mới so với nhiệm kỳ trước nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng giáo dục, rèn luyện giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; gắn việc làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức và cá nhân.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, báo cáo chính trị xác định một nhiệm vụ là đẩy mạnh đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho cấp ủy cấp dưới, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; tạo cơ chế và phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; trong tổ chức thực hiện cần xác định theo quy tắc "5 rõ": "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm".

-Chỉ 8 ngày sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án của Tập đoàn FLC tại Hải Dương. Điều đó thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện 1 trong 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh... Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ những công việc trọng tâm trong năm 2021 nhằm thực hiện khâu đột phá này?

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút có hiệu quả các doanh nghiệp lớn là một nhiệm vụ rất quan trọng sẽ được lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Tỉnh ưu tiên thu hút dự án của các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước chứ không chỉ có dự án của Tập đoàn FLC (ví dụ: SunGroup, T&T, TH True Milk, VinGroup, FoxConn, SolarPower...). Lãnh đạo tỉnh chủ động gặp gỡ các nhà đầu tư để nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn; tiếp tục tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt quan tâm đến hiệu quả thực chất trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả của hội nghị, định kỳ lãnh đạo tỉnh sẽ rà soát, kiểm điểm, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu xử lý, chuyển đổi vị trí công tác với những trường hợp không hoàn thành công việc, hoặc chậm trễ, gây khó khăn, nhũng nhiễu...

Tỉnh sẽ xây dựng, triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư đến năm 2025; xây dựng quy định về thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước với nhiều chính sách đột phá nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Kiên quyết chỉ đạo rút ngắn quy trình, thủ tục đầu tư theo hướng tiệm cận với một số tỉnh, thành phố lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có cơ chế để phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thu hút đầu tư. 

Quyết liệt chỉ đạo để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là những chỉ số còn thấp, những điểm nghẽn. Đặc biệt, quán triệt tinh thần "5 rõ" trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tạo chuyển biến rõ nét về thái độ trong công việc, với tinh thần "Cấp ủy, chính quyền phục vụ nhân dân, đồng hành với doanh nghiệp". Thực hiện nghiêm công tác luân chuyển cán bộ, nhất là ở những vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. 

Tập trung chỉ đạo khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn thành trong năm 2021; yêu cầu bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có tính dự báo cao, tư duy phát triển vượt trội; bám sát định hướng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, quy hoạch tỉnh cần bám sát và cụ thể hóa quan điểm phát triển, chiến lược và triết lý phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050 nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh tạo ra sự phát triển khác biệt, bứt phá, bền vững và nâng tầm vị thế của tỉnh Hải Dương.  

Ưu tiên đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông có tính kết nối liên tỉnh và nội tỉnh. Cụ thể: dự án đường trục Đông - Tây, đường trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện, cầu Vạn nối Chí Linh với Kinh Môn, cầu Bình mới nối Chí Linh với Nam Sách, cầu Bùi Thị Xuân vượt sông Thái Bình, cầu Cậy mới. Đầu tư và phối hợp đầu tư cầu Dinh, cầu Quang Thanh kết nối với Hải Phòng; cầu Đồng Việt với Bắc Giang; cầu Kênh Vàng với Bắc Ninh… Đặc biệt, quyết liệt triển khai Đề án "Chính quyền điện tử và đô thị thông minh" nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, giữa các sở, ngành, địa phương, người dân, tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả cao, nâng cao chất lượng các dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

- Đảng ta xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt" - nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là 1 trong 6 chương trình để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh ta cần thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nào để thực hiện thành công chương trình trên, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

- Trước hết, toàn tỉnh cần căn cứ vào các nghị quyết, quy định, chỉ đạo của Trung ương để xây dựng, ban hành các đề án, quy chế, quy định về công tác cán bộ. Đặc biệt, cần quán triệt và thực hiện thật tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó, quan tâm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quán triệt, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ; kết hợp đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, có phong cách làm việc kỷ cương, chuyên nghiệp và trọng dân, có tâm, có tầm, có tư duy vượt trội và khát vọng phát triển. 

Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực. Tăng cường luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực và triển vọng để đào tạo, rèn luyện. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ thiếu đạo đức, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ.

Nhân dịp xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, người Hải Dương đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài và người nước ngoài đang ở Hải Dương. Chúc mọi người, mọi nhà luôn dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới! 

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Báo Hải Dương

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: