Chủ nhật, ngày 1/10/2023

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn

Thứ Hai 31/10/2022 16:44

Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn

Ảnh minh họa

Ngày 24/10/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BXD, quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
Theo đó, nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện gồm có:
- Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng; bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch huyện.
- Thuyết minh nhiêm vụ quy hoạch huyện bao gồm:
+ Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch.
+ Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng vùng lập quy hoạch; phương hướng phát triển; phương án quy hoạch có liên quan, tác động đến vùng lập quy hoạch; những tồn tại cần giải quyết.
+ Quan điểm, mục tiêu quy hoạch; tính chất, chức năng của vùng.
+ Cơ sở và phương pháp xác định động lực phát triển vùng; dự báo sơ bộ về dân số, đất đai,...; đề xuất các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, xã hội theo từng giai đoạn.
+ Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu vể CSDL hiện trạng.
+ Yêu cầu nội dung chính của quy hoạch.
+ Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục; số lượng, quy cách hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ; yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng lấy ý kiến.
- Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BXD và Thông tư số 12/2016/TT-BXD.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: