Thứ tư, ngày 29/5/2024

Hải Dương: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Thứ Bảy 18/03/2023 10:32

Xem với cỡ chữ
Năm 2022, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện; tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, đồng hành của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ “Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị”, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận như: Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 3326/11/2021/CT-TTg, ngày của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Quyết định 357-QĐ/TU, ngày 1/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh, Chỉ thị 28-CT/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới gắn công tác dân vận với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch Covid-19 .

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, UBND tỉ nh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 và kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2022; ban hành Quy định tiêu chí thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nhân

Thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chủ động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, khôi phục, phát triển kinh tế của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Kết quả, n ăm 2022, k inh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,0% ; cao thứ 27/63 tỉnh thành trên cả nước và thứ 8/11 vùng Đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế năm 2022 (theo giá hiện hành) ước đạt 169.179 tỷ đồng, đứng thứ 11/63 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 86,9 triệu đồng, tương đương 3.746 USD ; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư hoàn thiện; công tác an sinh xã hội được quan tâm; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lao động, việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Tiếp nhận hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp và công khai đúng quy định; từng bước đơn giản hóa các loại hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ; đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC góp phần tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 100% TTHC của các sở, ngành được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 12/12 huyện, thị xã, thành phố và 235/235 xã, phường, thị trấn đã kiện toàn bộ phận Một cửa theo quy định; các sở, ban, ngành có TTHC đều đã bố trí công chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND các cấp kịp thời bổ sung danh mục TTHC, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn của các cơ quan đơn vị đạt trên 98%; tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần cải thiện nhanh các chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả, đến nay hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành được triển khai sử dụng cho 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo liên thông 4 cấp và thực hiện phát thành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia, 100% các cơ quan nhà nước đã thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số để thay thế văn bản giấy.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân được các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước quan tâm, chú trọng; thông qua việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 6.365 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp 141 đoàn đông người, trong đó có 38 đoàn tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tổng số đơn tiếp nhận xử lý là 6.083 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kết quả phân loại xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp là 2.422 đơn, chiếm 55,83%; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đơn trùng lắp là 1.916 đơn chiếm 44,17%.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương giám sát công tác cải cách hành chính đối với người đứng đầu chính quyền và các sở, ngành

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời giám sát và kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp 783 lượt công dân với 994 người; tiếp nhận 457 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 443 đơn; được cơ quan giải quyết là 437 đơn, đạt 99%. Ban thanh tra nhân dân cơ sở đã tiến hành giám sát phát hiện 1.124 vụ việc và kiến nghị với chính quyền 1.095 vụ việc, được chính quyền và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, giải quyết 1.095 vụ, đạt 97%; giám sát 208 dự án trong đó 198 dự án đúng quy định, 3 dự án vi phạm, 14 dự án sẽ xác định; đã đề nghị và xử lý một dự án vi phạm, chủ đầu tư đã chấp thuận thực hiện theo thông báo; tham gia hòa giải thành công 671 vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn dân cư.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nền nếp, hiệu quả và thiết thực hơn. C ác cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn chủ động phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cuối năm 2022, dựa trên kết quả tự kiểm tra, chấm điểm, đánh giá của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định xếp loại 21 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền, đạt từ 90 đến 100 điểm, gồm các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Gia Lộc, Bình Giang, Kim Thành, Kinh Môn, Thanh Miện, Ninh Giang, Nam Sách, Cẩm Giàng, TP Hải Dương và TP Chí Linh. Có 12 cơ quan, đơn vị đạt từ 70 đến dưới 90 điểm được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền và 4 cơ quan, đơn vị đạt dưới 70 điểm hoàn thành nhiệm vụ gồm Sở Y tế, Trường Cao đẳng y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND huyện Tứ Kỳ.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội như: thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, chương trình giảm nghèo, thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc tập trung, huy động các nguồn lực bằng phương thức “Dân vận khéo” để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Nổi bật như các mô hình sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường theo hướng an toàn, bền vững, khuyến khích áp dụng một số quy chuẩn như: GLOBAL GAP,VietGAP,... nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu’; mô hình “Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”; “Xử lý rơm rạ tại ruộng thành phân hữu cơ”; “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường”... Qua tổng  hợp, toàn tỉnh đã có 1.229 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường.

Có thể nhận thấy, những kết quả đạt được của công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia vào các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được thường xuyên. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy chế dân chủ; một số người dân chưa nhận thức đúng đầy đủ về quyền làm chủ của mình lợi dụng dân chủ gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, chính quyền cơ sở, chưa gắn quyền lợi về nghĩa vụ công dân; mô hình "Dân vận khéo" trong cơ quan nhà nước các cấp còn ít, chất lượng chưa cao; sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có việc còn hạn chế, chưa thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước chính quyền các cấp trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương xác định cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về QCDC, công tác dân vận của chính quyền. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây chính quyền điện tử, chính quyền số trong các cơ quan hành chính các cấp. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thực hiện theo Nghị định số 42/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phụ trách công tác dân vận chính quyền theo đúng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Tăng cường công tác tiếp dân; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân. Đồng thời chú trọng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm QCDC ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện QCDC tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Gắn với việc thực hiện công tác dân vận, QCDC với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Quyên - Ban Dân vận Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: