Thứ năm, ngày 22/4/2021

Hải Dương: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Sáu 11/12/2020 12:53

Xem với cỡ chữ
Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương vừa ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 09/12/2020 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 25/10/2020 đến ngày 27/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, công trình trọng điểm, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nội dung là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện; tạo sự lan tỏa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

- Trên cơ sở các chương trình đã được xác định, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án, dự án phù hợp để tổ chức thực hiện; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện từng nội dung công việc; xác định rõ nguồn lực, rõ lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể. 

2. Yêu cầu

- Các chương trình phải bảo đảm tính kế thừa, toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã được Đại hội thông qua; hướng vào giải quyết những nhiệm vụ mới, những vấn đề cấp thiết; đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. 

- Quá trình triển khai thực hiện các chương trình cần phải tiếp thu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; thường xuyên bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Quan điểm phát triển

Tập trung khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh để phát triển nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Hải Dương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... Với quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm: "Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương". 

2. Chiến lược phát triển tới năm 2030

"Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Ba trục phát triển"

- Bốn trụ cột: (1) Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; (2) Nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; (3) Dịch vụ chất lượng cao; (4) Đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Trong đó, lấy phát triển công nghiệp công nghệ cao làm mũi nhọn để dẫn dắt phát triển dịch vụ, nông nghiệp và đô thị.  

- Ba nền tảng: (1) Văn hóa và con người Hải Dương; (2) Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch; (3) Hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

- Một trung tâm và Ba đô thị động lực: trung tâm phát triển là thành phố Hải Dương và các đô thị động lực Chí Linh, Kinh Môn, Bình Giang;

- Ba trục phát triển: (1) Trục Bắc - Nam, (2) Trục Đông - Tây, (3) Trục sông Thái Bình;

3. Triết lý phát triển: "Phát huy tối đa tiềm năng, tạo nhiều giá trị khác biệt".

4. Phương châm hành động: "Chủ động, Sáng tạo, Quyết liệt, Hiệu quả" và 5 rõ (Rõ việc, Rõ người, Rõ tiến độ, Rõ hiệu quả, Rõ trách nhiệm).

III. NỘI DUNG

1. Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ, giai đoạn 2021 - 2025

1.1. Mục tiêu

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2021-2025 với các trụ cột: phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao và phát triển kinh tế số.

- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, nhất là tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ tốt môi trường.

1.2. Nội dung chương trình

- Trong những năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần chủ động thích ứng và tập trung khắc phục ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19 nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa kiểm soát và phòng, chống tốt dịch bệnh Covid-19, đồng thời sớm hồi phục và lấy lại đà phát triển kinh tế.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập và triển khai quy hoạch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp cận nhanh với chuyển đổi số để phát triển kinh tế số.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư chiến lược, tạo bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

- Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên đất đai. Hạn chế, hoặc không thu hút các dự án sử dụng nhiều năng lượng, có giá trị gia tăng thấp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại.  

- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, hình thành các khu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung chất lượng cao, xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

- Phát triển một số ngành dịch vụ chất lượng cao, như dịch vụ du lịch, ngân hàng, thông tin truyền thông, vận tải - kho bãi, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe. Trong đó tập trung phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, văn hóa, thể thao, giải trí....

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn, có tính bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Bố trí vốn đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm; đầu tư nâng cấp, hoàn thiện một số công trình hạ tầng tạo điều kiện trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

1.3. Phân công thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Liên minh Hợp tác xã, Cục Thống kê, Thuế, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

2. Chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035

2.1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh phát triển và nâng cấp đô thị nhằm hướng tới mục tiêu Hải Dương là thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

- Phát triển các khu đô thị lớn theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại có sức thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc.

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc đô thị hóa nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh.

2.2. Nội dung chương trình

- Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đô thị, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, 2035 để có cơ sở lập quy hoạch đô thị phù hợp, phấn đấu phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng theo kế hoạch phát triển.

- Đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp, phát triển các đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với hạ tầng đồng bộ, bền vững; đảm bảo đô thị có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh... Cải tạo, chỉnh trang và khớp nối các khu cũ với các khu mới đảm bảo hài hòa, đồng bộ; cải thiện môi trường sống và nâng cao điều kiện, chất lượng sống của nhân dân.

- Đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, từng bước xây dựng xã hội số và xây dựng các cấu phần của đô thị thông minh.

- Tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, nhất là phát triển dịch vụ đô thị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đô thị và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của dân cư đô thị. Đồng thời chú trọng phát triển văn hóa đô thị, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh hiện đại; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống đô thị.

- Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cùng với việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn có định hướng, tập trung vào việc quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng đô thị, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo kiến trúc cảnh quan đô thị nông thôn một cách hài hòa với thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách với đô thị.

- Xây dựng thành phố Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của tỉnh, là đầu tàu, động lực phát triển quan trọng cho các địa phương khác trong toàn tỉnh; thành phố Chí Linh là thành phố du lịch tâm linh, sinh thái, xanh, hiện đại, là đô thị nghỉ dưỡng khám phá, trải nghiệm, vui chơi giải trí hấp dẫn của quốc gia và khu vực; thị xã Kinh Môn trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại, phát triển toàn diện, là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng phía Đông bắc của tỉnh.

- Phấn đấu xây dựng các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025; các huyện: Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành, Ninh Giang trở thành đô thị loại IV trước năm 2030; nâng cấp các xã có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn tỉnh trở thành đô thị loại V theo lộ trình phát triển đô thị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin định hướng phát triển đô thị nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư chỉnh trang, phát triển đô thị.

2.3. Phân công thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin Truyền thông, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã và các huyện.

3. Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 - 2025

3.1. Mục tiêu

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa hiện có; khai thác có hiệu quả hệ thống quần thể các di tích, danh thắng của tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng và phát huy giá trị cốt lõi của con người xứ Đông xưa - Hải Dương nay; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về tri thức, tay nghề, kỹ năng làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư.

3.2. Nội dung chương trình

- Huy động các nguồn lực đầu tư để bảo tồn, nâng cấp và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, trong đó tập trung vào các di tích văn hóa, lịch sử và cách mạng, nhất là các khu di tích đặc biệt quốc gia tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và khai thác các giá trị về kinh tế của các di tích.

- Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang xây dựng hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

- Thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm năng và kinh nghiệm, khai thác phát triển du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, sinh thái tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, phát triển và hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu về các giá trị văn hóa Xứ Đông để giữ gìn và phát huy; trên cơ sở đó định hướng xây dựng con người Hải Dương có ý chí, khát vọng, niềm tự hào về truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, có đạo đức, lối sống tốt, có trình độ chuyên môn, tay nghề và thể chất đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. Quan tâm thực hiện chiến lược phát triển gia đình. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống về lịch sử đảng, lịch sử tỉnh Hải Dương và của từng địa phương trong các trường học. Từng bước hình thành “công dân điện tử” để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng nguồn lực cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện để giáo dục nghề nghiệp phát triển, trở thành ngành đào tạo quan trọng; qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh phục vụ nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh.

3.3. Phân công thực hiện

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách tổ chức cơ sở đảng làm Trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chương trình đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

4.1. Mục tiêu

Đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội; tập trung cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, nhất là các đối tượng người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

4.2. Nội dung chương trình

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về ưu đãi người có công, quan tâm nâng cao chất lượng điều dưỡng, chăm sóc người có công và thân nhân, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững; xác định mục tiêu giảm nghèo từng năm, từng giai đoạn cụ thể gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Huy động các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo, ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao. Đổi mới cơ chế, chính sách để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo về tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm...

- Phát triển thị trường lao động, gắn kết cung - cầu lao động, tạo việc làm ổn định, có thu nhập bảo đảm cuộc sống cho người lao động, nhất là người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, lao động nông thôn, người trong diện di dời, tái định cư. Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Mở rộng đối tượng thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế kết hợp với lập sổ y bạ điện tử cho toàn dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo lộ trình quy định, trong đó, chú trọng đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án chăm lo cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

- Tiếp tục cải thiện điều kiện ở cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước đảm bảo nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới cơ chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị; có chính sách ưu đãi doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội tại đô thị, khu công nghiệp. Quan tâm thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công, người nghèo.

4.3. Phân công thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Trưởng ban; thành viên gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025

5.1. Mục tiêu

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng tỉnh Hải Dương thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

- Củng cố thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

5.2. Nội dung chương trình

- Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; trọng tâm xây dựng tiềm lực chính trị, văn hóa, tinh thần; tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; tiềm lực quân sự, đối ngoại quốc phòng.

- Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ở cơ sở; xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở cho lực lượng công an cơ sở.

5.3. Phân công thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo chương trình do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, thành viên gồm các ban, ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

6. Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

6.1. Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Hải Dương có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; có tư duy đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tận tuỵ, trách nhiệm với công việc được giao; phong cách và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; từng bước được trẻ hóa, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; có kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ và kỹ năng công tác đáp ứng đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2025 và là tỉnh công nghiệp hiện đại năm 2030.

6.2. Nội dung chương trình

- Rà soát, xây dựng và ban hành các đề án, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhằm cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông và có tính khả thi cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Tăng cường quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; kết hợp đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới.

- Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình công tác về công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, khen thưởng, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ,… đối với cán bộ. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm phấn đấu, công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khoa học tổ chức cho từng đối tượng cán bộ.

- Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. Ưu tiên xem xét luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch các chức danh chủ chốt các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đến công tác ở những vị trí chủ chốt cấp dưới để tích lũy kinh nghiệm, tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Cụ thể hóa và triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Triển khai chủ trương thí điểm của Trung ương về công tác cán bộ, thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng.

- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và chỉ đạo của Trung ương. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý.

6.3. Phân công thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng ban; thành viên là các sở, ngành: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Tài chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt các chương trình trong quý IV/2020; phê duyệt, ban hành các kế hoạch, đề án, quyết định các dự án để triển khai thực hiện các chương trình trong Quý I năm 2021; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt, ban hành các nghị quyết chuyên đề trong Quý I năm 2021. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xong trước Quý II năm 2025 để chuẩn bị xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức quán triệt, triển Chương trình hành động của Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án, dự án triển khai thực hiện. Hằng năm, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan cân đối các nguồn lực đầu tư để thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án; hằng năm, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách để triển khai thực hiện các công trình đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

4. Giao cho các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy; hằng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện theo Quy chế làm việc.

 

DANH MỤC
 các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐỀ ÁN CỦA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh".

2. Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan an toàn, doanh nghiệp an toàn về an ninh - trật tự".

4. Đề án "Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương".

II. XÂY DỰNG CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ ÁN CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

A. NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ

1. "Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025".

2. "Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

B. ĐỀ ÁN

1. "Phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

2. "Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

3. "Phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

4. "Phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035".

5. "Xử lý chất thải sinh hoạt giai đoạn 2021 - 2025".

6. "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

 

Văn phòng Tỉnh uỷ

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: