Thứ năm, ngày 22/4/2021

Hải Dương được ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 9 đại biểu Quốc hội được bầu.

Thứ Sáu 05/03/2021 12:59

Xem với cỡ chữ
Ngày 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 04/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Hải Dương được ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Xét đề nghị của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Xét đề nghị của Trưởng Tiểu ban nhân sự, ngày 03/3/2021, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số số 04/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ấn định cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh có 15 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do địa phương giới thiệu. Hà Nội cũng có 15 đại biểu do địa phương giới thiệu và 14 đại biểu Trung ương giới thiệu. Hai địa phương trên có số lượng đơn vị bầu cử nhiều nhất là 10 đơn vị.

Tại Hải Dương, có 4 đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị số 1 gồm Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 2.

Đơn vị số 2 gồm Thành phố Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.

Đơn vị số 3 gồm các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và Cẩm Giàng. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 2.

Đơn vị số 4 gồm các huyện Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 2.

Xem toàn văn Nghị quyết 64 tại đây:

/Nghiquyet_64_donvibaucu(3_3).pdf

Văn phòng Tỉnh ủy

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: