Thứ tư, ngày 29/5/2024

Nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh

Thứ Tư 05/10/2022 14:34

Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ngày 27/9/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BXD về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
Theo đó, các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh bao gồm:
- Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng;…
Riêng đối với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng TP.HCM không thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc,…
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng trên địa bàn,… (Đối với những lĩnh vực khác thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng) .
Việc bổ sung thêm Sở Giao thông vận tải - Xây dựng là để phù hợp với chủ trương thí điểm sáp nhập Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng tại một số địa phương.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV, ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bá Thảo

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: