Thứ ba, ngày 9/3/2021

Giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: Bài 4: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Bảy 02/01/2021 17:51

Xem với cỡ chữ
5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế về công tác cán bộ.

 


Những năm qua, Hải Dương luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp. Trong ảnh: Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2018 - 2020

Quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương đạt được kết quả bước đầu, hiện đã bố trí 6 huyện, thị xã, thành phố có bí thư không phải là người địa phương. Mở rộng thực hiện thí điểm bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, hiện đã có 52 trong tổng số 235 địa phương thực hiện.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được xem xét, quyết định một cách dân chủ, trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu; các khâu, bước trong quy trình công tác cán bộ thực hiện bảo đảm quy định. Cán bộ được bổ nhiệm đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; được nhận xét, đánh giá bằng sản phẩm cụ thể và trong nguồn quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phát huy được năng lực, sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ hơn. Phương pháp thực hiện, quy trình các khâu, bước trong công tác luân chuyển có nhiều đổi mới. Việc nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để luân chuyển giữa các cấp, các ngành có chuyển biến tích cực và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nơi cán bộ luân chuyển đi và đến, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ tại địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện luân chuyển 22 đồng chí. Kết quả luân chuyển cán bộ góp phần tạo bước đột phá nhất định trong công tác cán bộ. Nhờ đó, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng địa phương, đơn vị; tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có sự trưởng thành cả về trình độ, năng lực công tác, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát hơn...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Các cấp ủy trực thuộc, các địa phương đều chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 90.253 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, đội ngũ cán bộ của tỉnh năng lực chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới" là một trong những khâu đột phá. Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm Quy định số 19-QĐi/TU ngày 5.3.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Hải Dương và các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ bảo đảm đúng thực chất. Duy trì có nền nếp việc đánh giá cán bộ hằng năm, hết nhiệm kỳ; đánh giá cán bộ trước khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử... Xây dựng và triển khai thực hiện quy định người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị hằng năm, trong nhiệm kỳ đăng ký chương trình hành động của cá nhân để cấp có thẩm quyền có cơ sở đánh giá cán bộ cuối năm, cuối nhiệm kỳ, khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Thực hiện nghiêm quy trình đánh giá cán bộ theo quy chế, quy định của cấp trên.

Thực hiện nghiêm và có hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23.9.2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26.7.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Chủ động xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch để không bị hẫng hụt, bị động về nguồn cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, dân chủ, khách quan trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiếp tục rà soát các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung, loại bỏ những nội dung, quy trình còn chồng chéo, không sát thực tế.

Xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác phát triển đảng, gắn với đánh giá, rà soát, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chú trọng công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và phân tích chất lượng đảng viên bảo đảm đúng thực chất.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 16.1.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án vị trí việc làm; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Baohaiduong.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: