Thứ sáu, ngày 22/10/2021
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
Không có dữ liệu

Giới thiệu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

Thứ Tư 22/08/2018 00:31

Xem với cỡ chữ

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh là đơn vị có tuổi đời trẻ nhất trong 16 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2009. Ban đầu, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp nhận 65 tổ chức cơ sở đảng, với 4.270 đảng viên. Sau gần 10 năm xây dựng, phát triển, đến tháng 6/2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 52 đảng bộ và 30 chi bộ), trong đó có: 02 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan Đảng, nhà nước, 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước, 38 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 02 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng, Thanh Hà; tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là gần 4.700 đảng viên.

Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong Khối chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ khác.

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và được sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và các địa phương, Đảng ủy Khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như sau:

- Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở lãnh đạo hoặc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, của Đảng ủy Khối; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, làm tốt công tác bảo vệ môi trường; chú trọng cải thiện các điều kiện làm việc, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định và phát triển, doanh thu tăng trưởng bình quân trên 8%/năm; trong đó, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,5%/năm, dịch vụ tăng 12,4%/năm, ngân hàng tăng 14,7%/năm. Hằng năm, các doanh nghiệp trong Khối đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh (đóng góp hơn 30% GDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, đóng góp lớn vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh,... ), cơ bản các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Việc triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết đã có bước đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực và phù hợp với thực tiễn đặc thù của các doanh nghiệp, trên cơ sở đi sâu phân tích, làm rõ cơ sở của các giải pháp, góp phần tạo được sự thống nhất cao, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên để hướng vào thực hiện các mục tiêu chính trị của mỗi đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, như tổ chức các hội nghị mời báo cáo viên Trung ương trình bày về: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về " Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh "; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”... về tình hình và dự báo về kinh tế - xã hội, định hướng xây dựng chủ trương, chính sách của Chính phủ, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, địa phương và doanh nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế… Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( lựa chọn 02 việc để tập trung chỉ đạo thực hiện (việc thứ nhất: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp; việc thứ hai: Sáng tạo, tiết kiệm; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương ); thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, nhất là việc tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh,... ) gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” , Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (100% các tổ chức cơ sở đảng tiến hành tổ chức hội nghị học tập, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 95%; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở và thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm,…).

  - Công tác cán bộ được coi trọng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, phối hợp thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp; làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng ưu tú; chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp theo hướng "cầm tay chỉ việc", "tọa đàm, trao đổi, xử lý tình huống cụ thể". Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng, số đảng viên tăng bình quân 43,3%/năm. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được triển khai sâu rộng, đã mang lại hiệu quả thiết thực; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh được duy trì ở mức cao; đa số cán bộ, đảng viên luôn giữ vững phẩm chất chính trị, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017: Tổ chức cơ sở đảng: đạt trong sạch vững mạnh: 61 đơn vị (đạt 75,31%); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16 đơn vị (đạt 19,75%); thành nhiệm vụ: 4 đơn vị (đạt 4,94%); đảng viên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 688 đồng chí (đạt 16,9%); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 3.376 đồng chí (đạt 77,6%); hoàn thành nhiệm vụ: 263 đảng viên (đạt 6,0%)…

- Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; duy trì và tổ chức hiệu quả các hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo cụm, từ đó kịp thời giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn cơ sở về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng trong doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đến công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc công tác an ninh, quốc phòng và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, vững mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngoài việc tiếp tục thực hiện các đề án nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 05 đề án mới gồm: Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” ; Đề án “Nâng cao chất lượng triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” ;  Đề án “Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương” ; Đề án Hình thành các cụm liên kết, hợp tác trong các doanh nghiệp ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016 - 2020” ; Đề án Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” .

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Đảng ủy Khối đã chủ động nắm bắt, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức cơ sở đảng, doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giải quyết. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, chi bộ cơ sở đã có sự sâu sát quyết liệt và chủ động hơn trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều điểm nhấn trọng tâm và đạt kết quả tốt. Tích cực đổi mới trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết ( mở các lớp học tập trung hoặc tổ chức vào thứ bẩy, chủ nhật hoặc buổi tối; mở các lớp học các chuyên đề bổ trợ cho nghiên cứu nghị quyết, đặc biệt là tổ chức các hội nghị chuyên sâu thông tin về tình hình kinh tế; triển khai sâu các nghị quyết liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp… ). Chủ động và kịp thời bồi dưỡng, bổ sung kiện toàn cấp ủy cơ sở; chú trọng hướng dẫn các cơ sở làm tốt hơn nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng ( nhiều năm liền là một trong số ít đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp nhiều đảng viên nhất ). Nhìn chung, qua gần 10 năm thành lập Đảng bộ Khối đã khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác tham mưu, trong lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, từng bước nâng vị thế của Đảng ủy Khối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh bạn trong cả nước. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Khối có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, ngành dọc cấp trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên mới; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ

1. Ban Tổ chức Đảng ủy

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

4. Văn phòng Đảng ủy

5. Đoàn Khối Doanh nghiệp

6. Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp

III. TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN

- Số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối: 82, trong đó có 52 đảng bộ cơ sở, 30 chi bộ cơ sở.

- Tổng số đảng viên của Đảng bộ (tính đến 30/6/2018): 4.661 đảng viên.

IV. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

I

 Ban Thường vụ Đảng ủy

1

 Nguyễn Thị Nhật Thu

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

2

 Phạm Vũ

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

3

 Lê Văn Bằng

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối

4

 Nguyễn Viết Hiếu

 Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

5

 Nguyễn Thị Hồng Gấm

 Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

6

 Vũ Văn Thiết

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

7

 Vũ Ngọc Thường

 Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

8

 Phạm Minh Phương

 Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh

9

 Phùng Tuấn Kiệt

 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh

II

 Ban Chấp hành  Đảng bộ

1

 Trần Văn Chức

 Đảng ủy Khối

2

 Trần Trọng Du

 Đảng ủy Khối

3

 Đỗ Thị Hải

 Đảng ủy Khối

4

 Bùi Thị Quỳnh Nga

 Đảng ủy Khối

5

 Nguyễn Thị Thu Hương

 Đảng ủy Khối

6

 Phạm Thị Phương Thảo

 Đảng ủy Khối

7

 Phạm Xuân Bích

 Đảng ủy Khối

8

 Phạm Kim Lâm

 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

9

 Trần Văn Cường

 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

10

 Trần Văn Cường

 Công ty cổ phần Xây dựng đê kè và PTNT Hải Dương

11

 Phương Đình Thanh

 Công ty cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại

12

 Nguyễn Văn Đoàn

 Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương

13

 Đặng Duy Hiển

 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng   Hải

14

 Nguyễn Thị Thêu

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải   Dương

15

 Nguyễn Văn Tuấn

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT tỉnh Hải Dương

16

 Nguyễn Văn Tính

 Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

17

 Đặng Văn Việt

 Công ty cổ phần Trúc Thôn

18

 Nguyễn Văn Lợi

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nhị   Chiểu

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: