Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Chủ động thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao hơn

Thứ Tư 07/12/2022 15:06

Xem với cỡ chữ
Qua 2 ngày làm việc, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện hội nghị Trung ương 6, khóa XIII với sự tham gia của gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên trong toàn quốc đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra.
Hình ảnh tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện, hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tại điểm cầu chính.

Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương triển khai những nội cơ bản đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội, các Ban Đảng Trung ương đã tham mưu ban hành các Nghị quyết, Kết luận mang tính định hướng, có chất lượng cao với một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. Trung ương đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Cũng trong tháng 11, Bộ Chính trị đã hoàn tất việc ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII đối với toàn bộ 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước gồm: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; là Vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Các Nghị quyết đều đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy phù hợp, đồng bộ và nhất quán với các Nghị quyết, Kết luận trước đó của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Đây cũng là những Nghị quyết đã được Bộ Chính trị ban hành trước đó và được các tỉnh, thành phố, các vùng triển khai thực hiện đạt những hiệu quả cụ thể, song còn tồn tại nhiều những khó khăn, bất cập. Bộ Chính trị đã giao cho Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị các khoá trước, và xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành các Nghị quyết mới.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nhằm sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần: "Tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng", "trên dưới đồng lòng" và "dọc ngang thông suốt" mà Tổng Bí thư đã đề cập trong mỗi lần triển khai các Nghị quyết thời gian gần đây.

Để giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần nội dung được đưa ra trong các Nghị quyết, Tổng Bí thư luôn làm rõ và trả lời các câu hỏi: Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết? Những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết lần này là gì?; và Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để tổ chức thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đã đề ra, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động?

Điều đáng lưu ý, trong các Nghị quyết, Kết luận được ban hành, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

Với những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện; những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Đó là lý do vì sao Đảng ta có những Nghị quyết mới của nhiệm kỳ hoặc ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết với một tinh thần chung, không chồng chéo và ban hành nhiều nghị quyết.

Trung ương cũng yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của các Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, tổ chức. Phát huy tính chủ động, sáng tạo; ý chí vươn lên, tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương. Đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá.

Vấn đề quan trọng là việc thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống như thế nào để đạt hiệu quả thiết thực nhất? Cùng với việc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các Nghị quyết với nhiều hình thức phù hợp, phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền, giới thiệu mô hình điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận.

Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả thực sự. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả.

Quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc. Với phương châm: chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20, kiên quyết "Khắc phục tình trạng nghị quyết thì rất hay, nhưng mà thực hiện thì rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị" như nhắc nhở của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi kết thúc Hội nghị hôm qua.

Các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần có nhiều sáng tạo hơn nữa, chủ động hơn nữa trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách vào thực tiễn để có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống hiệu quả hơn, thiết thực hơn!

Tin tưởng rằng, với thành công của Hội nghị lần này và các Hội nghị Vùng vừa qua và với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, “nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” như lời Tổng Bí thư mong muốn./.

Theo Dangcongsan.vn

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: